Jorgo CHATZIMARKAKIS : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Vokietija)

Pirmininkas 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Narys 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Žuvininkystės komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2011 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 22-06-2011 / 05-07-2011 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 27-06-2011 / 27-07-2011 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 19-01-2012 / 06-09-2012 : Žuvininkystės komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Biudžeto kontrolės komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl MVĮ galimybių gauti finansavimą gerinimo  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
NUOMONĖ dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl maisto krizės, sukčiavimo maisto grandinėje ir jų kontrolės  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
NUOMONĖ CARS 2020: siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
NUOMONĖ dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl teisės pamokų skatinimo  
- P7_DCL(2013)0013 - Nebegalioja  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Pateikimo data : 09-09-2013
Galioja iki : 09-12-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 58 - 10-12-2013
Rašytinis pareiškimas dėl vaikų apsaugos pagrobimų atvejais, ypač kai tai susiję su ginčais dėl globos  
- P7_DCL(2013)0012 - Nebegalioja  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Pateikimo data : 09-09-2013
Galioja iki : 09-12-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 91 - 10-12-2013
Rašytinis pareiškimas dėl didžiulių Fukushima Daiichi branduolinės elektrinės darbuotojų ir gaisrininkų pastangų  
- P7_DCL(2011)0023 - Nebegalioja  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Pateikimo data : 09-05-2011
Galioja iki : 15-09-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 156 - 16-09-2011

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija