Laima Liucija ANDRIKIENĖ : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (Lietuva)

Pirmininko pavaduotoja 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Žmogaus teisių pakomitetis

Narys 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Baltarusija
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Žmogaus teisių pakomitetis

Pavaduojanti narė 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 12-10-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 12-10-2009 / 30-06-2014 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Užsienio reikalų komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonės sukūrimo  
- INTA_AD(2012)489443 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros  
- INTA_AD(2012)489414 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl naujo vystomojo bendradarbiavimo su Lotynų Amerika nustatymo  
- AFET_AD(2012)478613 -  
-
AFET 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija