Laima Liucija ANDRIKIENĖ : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lietuva)

Pirmininko pavaduotoja 

 • 08-07-2016 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija

Narys 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 08-06-2016 / 07-07-2016 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais

Pavaduojanti narė 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014  
- AFET_AD(2017)601073 -  
-
AFET 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo plėtojant ES muitų sąjungą ir jos valdymą  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai 
Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis (A8-0277/2018 - Nicola Danti) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on market surveillance and compliance of products. Free movement of goods is the most developed of all the four fundamental freedoms. This pillar rests on consumers’ trust: European consumers must be able to trust that the products they buy are safe and compliant, irrespective of who the manufacturer is, in which Member State they may buy it, and by which means (traditional or online sale).
Growing imports to the EU, the increasing complexity of the value chains, the increased number of products circulating within the single market, and the increase in e-commerce activities, as well as the new technologies pose new challenges for Member States’ market surveillance authorities and for the EU institutions. There is a clear evidence that only proper, effective and coordinated market surveillance in the EU could respond to these challenges and ensure that only safe and compliant products are reaching the final consumers.

Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services. I support the rapporteur that there is an apparent need for a uniform and targeted set of mandatory rules to ensure a viable business environment in the future. In today’s online platform environment several critical imbalances exist between platforms on the one hand and business users on the other hand. These imbalances are ultimately to the detriment of the consumer as they can lead to reduced competition, which in turn leads to a narrower variety of goods and services as well as higher consumer prices.
The Commission’s proposal does in many ways adequately address the lack of transparency concerning many online platforms, but it does too little to address the issues of the lack of fairness in the same online platform environment. Therefore, it is crucial that the current deficit of fairness is addressed in greater detail than in the Commission’s proposal and that more measures are taken to better address the issue.

ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules. There is a clear need to find a balance between the rights afforded to consumers and the expectations then made of businesses. As we move ahead with the digital single market strategy, we also must ensure that the legislative foundations elsewhere support citizens and business as they move online. In this area in particular, the sale of goods online is facilitated by the ability of consumers to exercise the right of withdrawal simply and easily. Any shift in roles risks deterring purchasers from the online sales channel, which would be worse for all parties.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija