Hannu TAKKULA : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Suomen Keskusta (Suomija)

Narys 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 01-02-2017 / 14-01-2018 : Biudžeto kontrolės komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Regioninės plėtros komitetas
 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Delegacija ryšiams su Baltarusija
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 02-09-2015 / 28-02-2018 : Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija
 • 19-01-2017 / 06-02-2017 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Regioninės plėtros komitetas
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis ir 162 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 205a straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis, 54 straipsnis, V priedas

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo  
- INTA_AD(2018)615448 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimo  
- CONT_AD(2017)599570 -  
-
CONT 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų  
- CONT_AD(2017)599625 -  
-
CONT 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 205a straipsnis

NUOMONĖ Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas  
- AGRI_AD(2018)612377 -  
-
AGRI 
NUOMONĖ dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES  
- AGRI_AD(2018)612186 -  
-
AGRI 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos  
- AGRI_AD(2018)612259 -  
-
AGRI 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 123, 128, 130b, 135 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnis

Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai FI  
 

Talousarvioon liittyvässä keskustelussa suurin helposti säästettävä kuluerä syntyisi siirtymisellä yhteen istuntopaikkaan. Tästä aiheutuu vuosittain merkittävä kuluerä, joka olisi helposti leikattavissa.

ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) EN  
 

I voted in favour of this report because violence against women and domestic violence are still very much present in today’s world, including within the borders of the European Union. It is important to do everything in our power to help the victims, bring perpetrators to justice and prevent any future instances of violence. It is one of the crucial steps on the way to achieving gender equality within the European Union.

Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (A8-0269/2017 - Maria Arena) FI  
 

Mietintö pääpiirteissään sisältää kannatettavia elementtejä, mutta kauppapolitiikan kestävyyden ei tulisi perustua ainoastaan EU:n jäsenmaiden yrityksiä koskevaan sääntelyyn, vaan ideaalia olisi luoda globaalit säännöt, jotka sitovat kaikkia yrityksiä. Luomalla yksinomaan eurooppalaista sääntelyä vahingoitamme eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Globaalien arvoketjujen säänteleminen edellyttää globaaleja sääntöjä. Tästä syystä en voi hyväksyä mietintöä kokonaisuutena.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis, II priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl holokausto aukų paminėjimo ir paramos Babi Jaro holokausto memorialinio centro sukūrimui  
- P8_DCL(2016)0136 - Nebegalioja  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 135 - 13-03-2017
Rašytinis pareiškimas dėl vaikų, nukentėjusių nuo smurto, prievartos ir blogo elgesio  
- P8_DCL(2016)0107 - Nebegalioja  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Pateikimo data : 03-10-2016
Galioja iki : 03-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 38 - 04-01-2017
Rašytinis pareiškimas dėl diskriminacijos sporte  
- P8_DCL(2016)0098 - Nebegalioja  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 76 - 13-12-2016

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos