• Milan   CABRNOCH  

Milan CABRNOCH : Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys - 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT)  
- EMPL_AD(2013)519559 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl Europos plastiko atliekų aplinkoje strategijos  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl Europos mažmeninės prekybos veiksmų plano, kuris būtų naudingas visiems dalyviams  
- EMPL_AD(2013)516719 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo  
- EMPL_AD(2013)510606 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl tolesnių veiksmų, susijusių su teisėkūros galių delegavimu, ir valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus  
- EMPL_AD(2013)513045 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl ekologinių inovacijų: darbo vietų kūrimas ir augimas įgyvendinant aplinkos politiką  
- EMPL_AD(2013)510625 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl tarptautinės privatinės teisės tobulinimo: darbo srityje taikytinos jurisdikcijos taisyklės  
- EMPL_AD(2013)510701 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006  
- EMPL_AD(2013)486190 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų  
- EMPL_AD(2013)506246 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas  
- EMPL_AD(2013)502262 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009  
- EMPL_AD(2013)506249 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl moterų judumo švietimo tikslais ir profesinio judumo Europos Sąjungoje  
- EMPL_AD(2013)502199 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos  
- EMPL_AD(2013)505984 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus ekonomikos augimas  
- EMPL_AD(2013)498079 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl su asbestu susijusių pavojų sveikatai darbe ir viso asbesto pašalinimo galimybių  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas [...] dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą  
- EMPL_AD(2012)489564 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo  
- EMPL_AD(2012)486119 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl siekio sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą  
- EMPL_AD(2012)496335 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2012 m. ES prioritetų įgyvendinimas  
- EMPL_AD(2012)494647 -  
-
EMPL