Mirosław PIOTROWSKI : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Lenkija)
 • 09-10-2014 / 01-07-2019 : Niezależny (Lenkija)

Narys 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regioninės plėtros komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regioninės plėtros komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 18-05-2016 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu podkreśla się potrzebę zwalczania wszelkich form korupcji i wzywa się państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w obszarze wymiany informacji. Sprawozdanie zawiera wiele innych zapisów, które należy poprzeć. Jednocześnie jednak odwołuje się do ustanowienia Prokuratury Europejskiej, co jest kontrowersyjne z punktu widzenia mojego kraju. Dlatego też zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) PL  
 

Od dawna apeluję do decydentów UE, by włączyli się w działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Zaniechania w tym zakresie skutkują tak tragicznymi wydarzeniami jak wczorajszy zamach w Strasburgu. Miał on miejsce w przeddzień głosowania nad sprawozdaniem Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu.
Jednakże część zapisów w nim zawartych budzi poważne zastrzeżenia co do prawdziwych intencji jego autorów. Na przykład w ustępie 36 Parlament domaga się „przejrzystej kontroli i akredytowania jedynie tych programów edukacji teologicznej, które są w pełni zgodne z wartościami demokracji, praworządności, praw człowieka, neutralnością i demokratycznym laicyzmem państw europejskich”. Nie bardzo wiadomo, jak można pogodzić teologię z laicyzmem.
W ustępie 38 z kolei Parlament wzywa państwa członkowskie do zamykania tych miejsc kultu religijnego, które „nie przestrzegają zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka”. Mogłoby to doprowadzić do poważnych nadużyć w zakresie wolności religijnych. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (A8-0392/2018 - David McAllister) PL  
 

W przyjętym sprawozdaniu rocznym w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w art. 28 Parlament popiera propozycję przedstawioną przez przewodniczącego Komisji Europejskiej w orędziu o stanie Unii, aby przyjąć system głosowania większością kwalifikowaną w określonych obszarach WPZiB, w których traktaty aktualnie wymagają jednomyślności. Taka zmiana marginalizowałaby część krajów Unii Europejskiej, pozbawiając je wpływu na tę politykę, i jest to kolejny krok w kierunku utworzenia europejskiego superpaństwa. Nie ma na to przyzwolenia społecznego w Unii Europejskiej. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija