Evgeni KIRILOV : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Coalition for Bulgaria (Bulgarija)

Pirmininkas 

 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Narys 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Regioninės plėtros komitetas
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Užsienio reikalų komitetas
 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Regioninės plėtros komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regioninės plėtros komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Saugumo ir gynybos pakomitetis

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimo  
- AFET_AD(2012)486143 -  
-
AFET 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
NUOMONĖ dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl įsidarbinimo apribojimų panaikinimo naujųjų valstybių narių piliečiams  
- P7_DCL(2010)0023 - Nebegalioja  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Pateikimo data : 19-04-2010
Galioja iki : 09-09-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 81 - 09-09-2010

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija