Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
 • Narys
 • Jungtinė Karalystė Conservative Party
 • Gimimo data: 1974 m. sausio 31 d., Oxford

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

266

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (diskusijos)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(21)

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai (diskusijos)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

15

PRANEŠIMAS dėl kalėjimų sistemos ir sąlygų kalėjimuose

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

PRANEŠIMAS Ilgesnė gaminių naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

PRANEŠIMAS dėl interneto platformų ir bendrosios skaitmeninės rinkos

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

4

NUOMONĖ Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

NUOMONĖ dėl automobilių saugos didinimo ES siekiant išsaugoti gyvybes

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

NUOMONĖ dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

25

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

NUOMONĖ Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

NUOMONĖ dėl Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategijos

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

NUOMONĖ Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbų vertėjų

16-11-2016 B8-1230/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl transatlantinių duomenų srautų

23-05-2016 B8-0643/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų gerovės strategijos

24-11-2015 B8-1283/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje

21-10-2015 B8-1077/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje

07-09-2015 B8-0833/2015

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl paramos neįgaliesiems pritaikytų tualetų skaičiaus didinimui ES

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Nebegalioja

Detalės

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 124 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Klausimai raštu

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Komisija

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Komisija

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Komisija

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Komisija

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisija

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisija

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisija

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisija

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisija

Klausimai žodžiu

5

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymas

24-05-2016 O-000081/2016 Komisija

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

ES žemės ūkio novatoriškos sistemos

30-04-2015 O-000045/2015 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

6

 

Komisijos delguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

ES pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels