Anni PODIMATA : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Graikija)

Pirmininko pavaduotoja 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Europos Parlamentas
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europos Parlamentas

Pirmininko pavaduotoja 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Narys 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas
 • 20-01-2010 / 18-01-2012 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Biuras
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Biuras
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 16-07-2009 / 17-01-2010 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB  
- ECON_AD(2012)483695 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Komisijos baltosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“  
- ITRE_AD(2010)430835 -  
-
ITRE 
NUOMONĖ dėl ES žemės ūkio ir klimato kaitos  
- ITRE_AD(2010)430834 -  
-
ITRE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija