Frédérique RIES : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Réformateur (Belgija)

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pavaduojanti narė 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimo  
- ITRE_AD(2010)448644 -  
-
ITRE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl falsifikuotų vaistų ar tokių vaistų, kurių istorija ar šaltinis yra falsifikuoti, patekimo į legalų tiekimo tinklą prevencijos  
- ITRE_AD(2010)430741 -  
-
ITRE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl alerginių susirgimų sukeliamos naštos pripažinimo  
- P7_DCL(2013)0022 - Nebegalioja  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Pateikimo data : 21-10-2013
Galioja iki : 21-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 179 - 21-01-2014
Rašytinis pareiškimas dėl terorizmo ir ekstremizmo Pakistane  
- P7_DCL(2011)0016 - Nebegalioja  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Pateikimo data : 04-04-2011
Galioja iki : 07-07-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 68 - 07-07-2011

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai