Michael CASHMAN : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)

Pirmininkas 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vystymosi komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Peticijų komitetas
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vystymosi komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Peticijų komitetas
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl rekomendacijos Tarybai dėl JT principo „atsakomybė užtikrinti apsaugą“  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, susijusių su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis  
- LIBE_AD(2012)483493 -  
-
LIBE 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių laikinojo susitarimo, nustatančio ekonominės partnerystės susitarimo pagrindą, sudarymo  
- DEVE_AD(2012)497945 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl ES žmogaus teisių strategijos peržiūros  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl socialinės įtraukties skatinimo ir kovos su visų formų diskriminacija darbo rinkoje  
- P7_DCL(2014)0009 - Nebegalioja  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Pateikimo data : 16-01-2014
Galioja iki : 16-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 75 - 17-04-2014
Rašytinis pareiškimas dėl pažeidžiamų ekosistemų ir nykstančių rūšių apsaugos  
- P7_DCL(2010)0024 - Nebegalioja  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Pateikimo data : 19-04-2010
Galioja iki : 09-09-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 234 - 09-09-2010
Rašytinis pareiškimas dėl UNITAID siūlomo ŽIV vaistų bendro patentų fondo  
- P7_DCL(2009)0055 - Nebegalioja  
Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD  
Pateikimo data : 19-10-2009
Galioja iki : 11-02-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 195 - 11-02-2010

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija