Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
 • Narė
 • Jungtinė Karalystė Labour Party

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

780

Mirties bausmės vykdymas Egipte

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(8.2)

Nigerija

18-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-18(4.1)

Padėtis Irane (diskusijos)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Padėtis Kenijoje (diskusijos)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Žodžio laisvė Vietname, ypač Nguyen Van Hoa atveju

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.1)

Nacistinių ir fašistinių simbolių ir šūkių draudimas visoje ES (diskusijos)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(22)

Rohinjų padėtis (diskusijos)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju (diskusijos)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(2)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

5

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

NUOMONĖ Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

181

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisinės valstybės padėties Maltoje

10-11-2017 B8-0596/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

24-10-2017 B8-0578/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/perž. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES strategijos dėl Sirijos

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

9

Rašytinis pareiškimas dėl paramos iniciatyvai „Odysseus“, siekiant atnaujinti Europos savanorių tarnybą

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Nebegalioja

Detalės

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pateikimo data : 03-10-2016
Galioja iki : 03-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 91 - 04-01-2017

Rašytinis pareiškimas dėl piliečių informuotumo apie ES direktyvą dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų didinimo

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Pateikimo data : 09-05-2016
Galioja iki : 09-08-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 64 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pirmenybės teikimo Europos kovos su demencija strategijai

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Nebegalioja

Detalės

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 139 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pasaulinio bado indekso ataskaitoje nurodytų problemų sprendimo

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Pateikimo data : 24-02-2016
Galioja iki : 24-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 25-05-2016

Rašytinis pareiškimas dėl trofėjų medžioklės

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Pateikimo data : 18-01-2016
Galioja iki : 18-04-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 134 - 19-04-2016

Rašytinis pareiškimas dėl vartoti tinkamo maisto dovanojimo labdaros organizacijoms

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Pasirašytas daugumos narių

Detalės

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Pateikimo data : 14-10-2015
Galioja iki : 14-01-2016
Priimta (data) : 14-01-2016
Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 18-01-2016 posėdžio protokolo 01 priede
Pasirašiusiųjų skaičius : 388 - 15-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl skatinimo Europos Sąjungoje atsisakyti neįgalių asmenų institucinės globos

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Nebegalioja

Detalės

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Pateikimo data : 25-03-2015
Galioja iki : 25-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 128 - 26-06-2015

Rašytinis pareiškimas dėl tinkamų neįgaliems vaikams skirtų popamokinės priežiūros centrų ES trūkumo

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Pateikimo data : 09-03-2015
Galioja iki : 09-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 175 - 10-06-2015

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

219

  GSP+ and Pakistan

30-01-2018 E-000522/2018 Komisija

  VP/HR - Humanitarian crisis in northwest Syria

30-01-2018 E-000521/2018 Komisija

  VP/HR - Turkish offensive against YPG in Syria

30-01-2018 E-000519/2018 Komisija

  VP/HR - The situation of human rights defender Mubashar Hasan in Bangladesh

09-01-2018 E-000042/2018 Komisija

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisija

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisija

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisija

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisija

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisija

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

101

 

Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas Europos Sąjungos vardu (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

I voted in favour of this report in which the Parliament consents to the Marrakesh Treaty. The treaty aims to facilitate access to certain works in accessible formats for persons who are blind or visually impaired. It does so by providing copyright exemptions in order to copy and/or distribute works in accessible formats.

 

Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

I voted in favour of this recast which seeks to update the main EU instrument on family law, within the section on international child abduction. This section has not been updated in over 10 years and is not functioning well.
The proposed changes aim to speed up the process and resolution of cases, to strengthen the enforcement of decisions made by national courts through cooperation and to allow a child forming his or her own views to express them in all proceedings concerning them.

 

Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

Labour MEPs today voted in favour of this report that acknowledges the success of the European Youth Employment Initiative in the context of the 2008 financial and economic crisis that affected much of Europe. Labour MEPs are calling for a Youth Employment Initiative that better addresses the post-crash conditions of young people in the labour market to ensure that all young people have access to good quality employment, training and education to create a future-proof economy.

 

Profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir poreikis reformuoti profesines paslaugas (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

I voted in favour of this report as I believe it adopts a fair and balanced approach in its analysis of the Commission’s Communication on reform recommendations for regulation in professional services. Regulated professions represent up to 22% of the labour force in the EU and cover many crucial sectors, such as health and social services, business services, construction, network services, transport, tourism, real estate, public services and education. Regulation of professions is often absolutely necessary to safeguard public interest objectives, such as public security, public health, consumer protection, or protection of the environment, and deregulation must not be an aim for the future of the regulation of professions at the EU level. However, this report also highlights that for regulation to be fair for the professionals and to enable mobility within the EU, it needs to be proportionate, non-discriminatory and the Member States must be transparent about the regulations they put in place. Due to the crucial role of these professions in the EU economy, we need to ensure that professionals in the EU remain competitive and able to face the transformational changes that are affecting the liberal professions as a consequence of innovation, digitalisation and globalisation.

 

Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolė (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ I voted in favour of stronger EU controls on the exporting to repressive regimes of cyber technology that can be used to identify and then torture dissidents. The new EU export controls will cover ‘dual-use’ goods and technologies – those with civilian and military use – which can be used by regimes that routinely violate human rights to spy on their own citizens. These include devices for intercepting mobile phones, hacking computers, circumventing passwords or identifying internet users, which are all widely used to suppress civilians, political opposition and activists around the world.

 

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

The South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) is responsible for the management of fisheries for non-highly migratory species. I voted in favour of this report, which transposes conservation and management measures adopted so far, of which there are 15.
EU vessels from four Member States currently fish there, targeting jack mackerel. In 2005 the catch of jack mackerel by the EU fleet made up less than 10% of the total. Significant catches of deep sea species were also taken in the years leading up to 2010.

 

ES makroregioninių strategijų įgyvendinimas (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

I voted in favour of this report, which examines how EU macro-regional strategies can construct a platform to improve cross-sectoral coordination. In future, we must ensure that these strategies are implemented effectively, ensure participating countries invest enough and focus on making results measurable.

 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)

16-01-2018

This proposal intends to bring technical measures under one piece of legislation, reducing unwanted catches and limiting the effects of fishing gear on vulnerable species and ecosystems, primarily through a process of simplification and regionalisation, using ‘performance indicators’ to monitor progress over time.

 

Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų ateities darbotvarkė atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

In November 2016 the Commission published its Communication entitled ‘International ocean governance: an agenda for the future of our oceans’. The Communication proposes 50 actions for ‘safe, secure, clean and sustainably managed oceans in Europe and around the world’.
The Communication is also part of the EU’s response to the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development, and in particular Sustainable Development Goal 14: to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
I voted in favour of this report which represents Parliament’s response to the Commission’s Communication and outlines what should be done to make oceans more sustainable. The report includes measures on shipping, plastics, agriculture and fisheries, as well as deep sea mining and offshore drilling.

 

Moterys, lyčių lygybė ir su klimatu susijęs teisingumas (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

I voted in favour of this report which focuses on various technical tools to ensure gender equality and climate justice/climate change are interlinked. It proposes the development of a UNFCCC gender action plan, the appointment of a national gender focal point during climate negotiations and within the platform on disaster displacement, that women’s participation in decision—making be ensured, and a commitment to gender equality and women’s empowerment in the institutional process, both at EU and Member State level.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels