Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
 • Narė
 • Jungtinė Karalystė Labour Party

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

798

  Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4.2)

Mianmaras, ypač žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.2)

Autonominių ginklų sistemos (diskusijos)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(15)

Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė (diskusijos)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(21)

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

10-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-10(30)

Burundis (diskusijos)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.3)

Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(20)

Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.2)

Susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos (diskusijos)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

ES ir NATO santykiai (diskusijos)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(16)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

5

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

NUOMONĖ Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

185

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0376/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Filipinų

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0202/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisinės valstybės padėties Maltoje

10-11-2017 B8-0596/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

24-10-2017 B8-0578/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/perž. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

9

Rašytinis pareiškimas dėl paramos iniciatyvai „Odysseus“, siekiant atnaujinti Europos savanorių tarnybą

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Nebegalioja

Detalės

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pateikimo data : 03-10-2016
Galioja iki : 03-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 91 - 04-01-2017

Rašytinis pareiškimas dėl piliečių informuotumo apie ES direktyvą dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų didinimo

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Pateikimo data : 09-05-2016
Galioja iki : 09-08-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 64 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pirmenybės teikimo Europos kovos su demencija strategijai

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Nebegalioja

Detalės

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 139 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pasaulinio bado indekso ataskaitoje nurodytų problemų sprendimo

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Pateikimo data : 24-02-2016
Galioja iki : 24-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 25-05-2016

Rašytinis pareiškimas dėl trofėjų medžioklės

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Pateikimo data : 18-01-2016
Galioja iki : 18-04-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 134 - 19-04-2016

Rašytinis pareiškimas dėl vartoti tinkamo maisto dovanojimo labdaros organizacijoms

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Pasirašytas daugumos narių

Detalės

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Pateikimo data : 14-10-2015
Galioja iki : 14-01-2016
Priimta (data) : 14-01-2016
Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 18-01-2016 posėdžio protokolo 01 priede
Pasirašiusiųjų skaičius : 388 - 15-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl skatinimo Europos Sąjungoje atsisakyti neįgalių asmenų institucinės globos

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Nebegalioja

Detalės

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Pateikimo data : 25-03-2015
Galioja iki : 25-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 128 - 26-06-2015

Rašytinis pareiškimas dėl tinkamų neįgaliems vaikams skirtų popamokinės priežiūros centrų ES trūkumo

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Pateikimo data : 09-03-2015
Galioja iki : 09-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 175 - 10-06-2015

Klausimai raštu

230

  Urban Innovative Actions funding in the West Midlands

29-06-2018 E-003594/2018 Komisija

  Information on preventing outbreaks of new animal diseases

29-06-2018 E-003593/2018 Komisija

  Strengthened information exchange on fire safety in buildings and construction works

29-06-2018 E-003592/2018 Komisija

  Guidance on UK participation in Horizon 2020

05-06-2018 P-003037/2018 Komisija

  Reliance of systemic banks on iCloud

07-05-2018 E-002520/2018 Komisija

  Reliance of cloud storage of financial data

07-05-2018 E-002519/2018 Komisija

  Implementation of recommendations to review UN aid response in Syria

03-05-2018 E-002475/2018 Komisija

  EU policy with regard to UN early recovery agreements in Syria

03-05-2018 E-002474/2018 Komisija

  Definitions of 'reconstruction', 'early recovery' and 'resilience' in the EU's Syria strategy

03-05-2018 E-002473/2018 Komisija

  VP/HR - Violence against ethnic minorities in Kachin and Shan states in Myanmar

30-04-2018 E-002408/2018 Komisija

Klausimai žodžiu

3

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija

21-09-2015 O-000105/2015 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

116

 

Europos bendrijos ir Komorų partnerystės susitarimo denonsavimas (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

. ‒ The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The Agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

EB ir Komorų Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo denonsavimas (rezoliucija) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Europass: sistema įgūdžiams ir kvalifikacijai (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Over twelve years, more than 100 million Europass CVs have been created online. Labour MEPs voted in favour of updating and promoting this tool. With a single online portal, both recruiters and applicants will have easy access to available information that can be useful for job searches, applications, recruitment, choice of education, training or career paths. To this end, the Europass online platform and tools should be more user-friendly and safer, available free of charge to all users, and accessible for persons with disabilities.

 

Programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

The EUYO is the only organisation of its kind that brings together young people from all 28 EU Member States every year to work together culturally and artistically at the highest levels of excellence. Since its formation in 1976, following a proposal by the European Parliament, it has provided a route to employment for thousands of Europe’s young EU musicians and attracted a global reputation for excellence. Since 2016, the orchestra was in danger of being forced to shut down because of a lack of funds. The amended regulation aims at ensuring its financial survival until 2020, given its unique institutional nature and its history. However, it is important for the sustainability of the organisation that it diversifies its revenues and increases its visibility, and ensures full transparency in its selection process. We must also ensure that we use this opportunity to debate the role of arts and culture in order to develop Europe and provide funding in a stable and coherent manner in the future Creative Europe programme. I voted in favour of the proposed text, as I believe that it reflects this approach.

 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

In late 2016 the Commission put forward a major overhaul of the corporate taxation rules in a two-step approach, namely a proposal for the Common Corporate Tax Base (CCTB) and a proposal for the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). At the same time, the Commission withdrew its 2011 CCCTB proposal blocked in the Council. The objective of this re-launched project is to strengthen the internal market by making it easier and cheaper for companies to operate cross-border in the EU, and also to counter practices of corporate aggressive tax planning and to increase corporate tax transparency in the EU. While the CCTB provides for a single set of rules for the calculation of the corporate tax base, the CCCTB introduces a consolidation element which would enable businesses to offset losses in one Member State against profits in another Member State.

 

Bendra pelno mokesčio bazė (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

The way in which corporate income tax is calculated in Europe is outdated and no longer a match for the aggressive tax-planning practices of multinationals (MNEs). SMEs do not have this possibility and therefore the gap between taxes paid by MNEs and the share paid by SMEs has widened over recent decades. The EP has therefore been calling since 2015 for the establishment of an EU-wide common consolidated corporate tax base (CCCTB). The CCCTB comes with a tax proposal that does meet the criteria of the modern economy and levels the playing field between SMEs and MNEs.

 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ This report sets out Parliament’s position on the future of EU finances. I voted in favour of the report because it sets the right priorities by calling for more funds for programmes such as the research programme, the successor programme to Horizon 2020, the student exchange programme Erasmus+ and more funds to tackle youth unemployment.

 

Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimas (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

I support this recommendation. The Research Fund for Coal and Steel (RFCS) is there to fund steel and coal research activities through low-risk financial investments. These research activities are numerous and include research into reducing CO2 emissions, better waste management and improving IT systems.

 

ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

President, I voted in favour of this recommendation. The EU and New Zealand are close partners. This agreement fosters that partnership by providing for practical arrangements between the administrations, which secure global supply chains and facilitate the fight against customs fraud.

 

Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Over 25 500 people lost their lives on EU roads in 2016 and over 130 000 people were recorded as seriously injured. These shocking figures underline that targeted measures and new technologies with clear road safety benefits are urgently needed. We therefore welcome the communication by the European Commission as well as the report of the European Parliament, considering that the cooperation between intelligent systems has the potential to significantly improve road safety: it helps the driver to take the right decision and adapt to the traffic situation. We are of the opinion that policymakers should not merely focus their eyes on futuristic systems, but should also ensure the adoption of life-saving technologies that are available now or that are near-to-market, and that is why we are insisting that further legislative action should be taken at EU level if no significant progress is made by 2022.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels