Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
 • Narė
 • Jungtinė Karalystė Labour Party

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

766

Pasirengimas 2017 m. spalio19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai (diskusijos)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

ES politiniai santykiai su ASEAN (trumpas pristatymas)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Pastatų priešgaisrinė sauga (diskusijos)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Padėtis Šiaurės Korėjoje (diskusijos)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Padėtis Šiaurės Korėjoje (diskusijos) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

ES politiniai santykiai su Indija (trumpas pristatymas)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai Europos Sąjungoje (diskusijos)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

5

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

NUOMONĖ Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

177

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/perž. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES strategijos dėl Sirijos

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES strategijos dėl Sirijos

15-05-2017 B8-0331/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Filipinų – senatorės Leilos M. de Limos atvejis

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

9

Rašytinis pareiškimas dėl paramos iniciatyvai „Odysseus“, siekiant atnaujinti Europos savanorių tarnybą

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Nebegalioja

Detalės

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pateikimo data : 03-10-2016
Galioja iki : 03-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 91 - 04-01-2017

Rašytinis pareiškimas dėl piliečių informuotumo apie ES direktyvą dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų didinimo

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Pateikimo data : 09-05-2016
Galioja iki : 09-08-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 64 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pirmenybės teikimo Europos kovos su demencija strategijai

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Nebegalioja

Detalės

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 139 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pasaulinio bado indekso ataskaitoje nurodytų problemų sprendimo

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Pateikimo data : 24-02-2016
Galioja iki : 24-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 25-05-2016

Rašytinis pareiškimas dėl trofėjų medžioklės

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Pateikimo data : 18-01-2016
Galioja iki : 18-04-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 134 - 19-04-2016

Rašytinis pareiškimas dėl vartoti tinkamo maisto dovanojimo labdaros organizacijoms

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Pasirašytas daugumos narių

Detalės

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Pateikimo data : 14-10-2015
Galioja iki : 14-01-2016
Priimta (data) : 14-01-2016
Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 18-01-2016 posėdžio protokolo 01 priede
Pasirašiusiųjų skaičius : 388 - 15-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl skatinimo Europos Sąjungoje atsisakyti neįgalių asmenų institucinės globos

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Nebegalioja

Detalės

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Pateikimo data : 25-03-2015
Galioja iki : 25-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 128 - 26-06-2015

Rašytinis pareiškimas dėl tinkamų neįgaliems vaikams skirtų popamokinės priežiūros centrų ES trūkumo

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Pateikimo data : 09-03-2015
Galioja iki : 09-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 175 - 10-06-2015

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisija

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisija

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisija

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisija

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisija

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisija

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisija

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisija

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Taryba

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

54

 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Kontrolės priemonių taikymas akriloilfentaniliui (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

ES politiniai santykiai su Indija (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas: biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member States are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users. Only 20 Member States fully reported on their arms export.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels