Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
 • Narė
 • Jungtinė Karalystė Labour Party

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

771

Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju (diskusijos)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Saviraiškos laisvė Sudane, ypač Mohamedo Zine El Abidine atvejis

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Pasirengimas 2017 m. spalio19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai (diskusijos)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

ES politiniai santykiai su ASEAN (trumpas pristatymas)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(18)

Pastatų priešgaisrinė sauga (diskusijos)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

5

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

NUOMONĖ Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

179

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisinės valstybės padėties Maltoje

10-11-2017 B8-0596/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

24-10-2017 B8-0578/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/perž. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES strategijos dėl Sirijos

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES strategijos dėl Sirijos

15-05-2017 B8-0331/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

9

Rašytinis pareiškimas dėl paramos iniciatyvai „Odysseus“, siekiant atnaujinti Europos savanorių tarnybą

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Nebegalioja

Detalės

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pateikimo data : 03-10-2016
Galioja iki : 03-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 91 - 04-01-2017

Rašytinis pareiškimas dėl piliečių informuotumo apie ES direktyvą dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų didinimo

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Pateikimo data : 09-05-2016
Galioja iki : 09-08-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 64 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pirmenybės teikimo Europos kovos su demencija strategijai

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Nebegalioja

Detalės

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 139 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pasaulinio bado indekso ataskaitoje nurodytų problemų sprendimo

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Pateikimo data : 24-02-2016
Galioja iki : 24-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 25-05-2016

Rašytinis pareiškimas dėl trofėjų medžioklės

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Pateikimo data : 18-01-2016
Galioja iki : 18-04-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 134 - 19-04-2016

Rašytinis pareiškimas dėl vartoti tinkamo maisto dovanojimo labdaros organizacijoms

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Pasirašytas daugumos narių

Detalės

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Pateikimo data : 14-10-2015
Galioja iki : 14-01-2016
Priimta (data) : 14-01-2016
Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 18-01-2016 posėdžio protokolo 01 priede
Pasirašiusiųjų skaičius : 388 - 15-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl skatinimo Europos Sąjungoje atsisakyti neįgalių asmenų institucinės globos

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Nebegalioja

Detalės

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Pateikimo data : 25-03-2015
Galioja iki : 25-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 128 - 26-06-2015

Rašytinis pareiškimas dėl tinkamų neįgaliems vaikams skirtų popamokinės priežiūros centrų ES trūkumo

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Pateikimo data : 09-03-2015
Galioja iki : 09-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 175 - 10-06-2015

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisija

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisija

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisija

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisija

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisija

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisija

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisija

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisija

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisija

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

76

 

ES ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo sudarymas (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

ES ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimas dėl santykių ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Deleguotųjų aktų priėmimo terminas (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Italijos paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva“ (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Teritorijų tipologijos (TERCET) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels