Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
 • Narė
 • Jungtinė Karalystė Labour Party

Frakcijos

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Europos socialistų partijos frakcija - Narė
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Narė
 • 01.07.2014 ... : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Jungtinė Karalystė)

Pirmininkė

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis ir Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Indija

Pirmininko pavaduotoja

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos valstybėmis ir Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegacija ryšiams su Indija

Narė

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Biudžeto komitetas
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacija ryšiams su ASEAN valstybemis naremis, Pietryciu Azija ir Korejos Respublika
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Biudžeto komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Biudžeto komitetas
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis ir Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Biudžeto komitetas
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Biudžeto komitetas
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegacija ryšiams su Indija
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Teisės reikalų komitetas
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegacija ryšiams su Indija
 • 14.07.2014 ... : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 14.03.2018 ... : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Pavaduojanti narė

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Pramones, užsienio prekybos, mokslo tyrimu ir energetikos komitetas
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Laikinojo komiteto dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007–2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16.07.2014 ... : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
 • 22.05.2015 ... : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19.01.2017 ... : Užsienio reikalų komitetas

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

122

Balsavimo paaiškinimas

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

Paaiškinimai dėl balsavimo

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

Paaiškinimai dėl balsavimo

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB panaikinimo

Paaiškinimai dėl balsavimo

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, pagal kurį nustatoma ekonomikos gaivinimo teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams programa

Paaiškinimai dėl balsavimo

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos žudant

Paaiškinimai dėl balsavimo

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos produktais iš ruonių

Paaiškinimai dėl balsavimo

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos

Paaiškinimai dėl balsavimo

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai (diskusijos)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

7

NUOMONĖ dėl Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyvos augimui ir užimtumui remti

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

NUOMONĖ dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantį Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti, Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

NUOMONĖ dėl Baltosios knygos dėl sporto

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

NUOMONĖ dėl žaliosios knygos dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais politikos tikslais

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

NUOMONĖ dėl kultūros pramonės Europoje

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, įsteigiančio 2007–2013 m. programą „Aktyvių piliečių Europa“ aktyviam europiniam pilietiškumui skatinti

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

19

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Pakistano

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Bangladešo

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Šri Lankos

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Nepalo

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Šri Lankoje

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl svastikos simbolio religinės reikšmės pripažinimo

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Nebegalioja

Detalės

Robert EVANS , Neena GILL

Pateikimo data : 21-02-2005
Galioja iki : 21-05-2005
Pasirašiusiųjų skaičius : 18 - 21-05-2005

Rašytinis pareiškimas dėl Europos Parlamento reakcijos į cunamio katastrofą Azijoje

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Nebegalioja

Detalės

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Pateikimo data : 10-01-2005
Galioja iki : 10-04-2005
Pasirašiusiųjų skaičius : 112 - 10-04-2005

Rašytinis pareiškimas dėl Bhopalo tragedijos dvidešimtųjų metinių minėjimo

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Nebegalioja

Detalės

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Pateikimo data : 26-11-2004
Galioja iki : 26-02-2005
Pasirašiusiųjų skaičius : 72 - 26-02-2005

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Komisija

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Taryba

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Komisija

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Komisija

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Komisija

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Komisija

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Komisija

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Komisija

Viešbučių priešgaisrinė sauga

12-10-2007 O-0066/2007 Komisija

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Komisija

Veikla per 5-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Nebegalioja

Detalės

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Pateikimo data : 20-02-2004
Galioja iki : 06-05-2004
Pasirašiusiųjų skaičius : 50 - 06-05-2004

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Komisija

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Komisija

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Taryba

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Komisija

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Komisija

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Komisija

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Komisija

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Komisija

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels