Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
 • Narys
 • Jungtinė Karalystė Conservative Party
 • Gimimo data: 1948 m. gegužės 11 d., Colombo (Sri Lanka)

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

14

Padėtis Šiaurės Korėjoje (diskusijos)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Padėtis Šiaurės Korėjoje (diskusijos) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Privatusis sektorius ir vystymasis (trumpas pristatymas)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.1)

Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai (2)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai (3)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.1)

Šiaurės Korėja

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(12.3)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

PRANEŠIMAS dėl privačiojo sektoriaus ir vystymosi

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

7

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

NUOMONĖ dėl ne teisėkūros pasiūlymo rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo projekto

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

29

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

NUOMONĖ dėl alyvpalmių aliejaus ir atogrąžų miškų naikinimo

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

NUOMONĖ dėl bepilietybės Pietų ir Pietryčių Azijoje

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB

DEVE
01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116

NUOMONĖ dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano

DEVE
12-09-2016 DEVE_AD(2016)584184

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008

DEVE
01-09-2016 DEVE_AD(2016)584189

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

8

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl humanitarinės padėties Pietų Sudane

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl humanitarinės padėties Pietų Sudane

05-11-2014 B8-0214/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES reakcijos į ebolos viruso protrūkį

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisių pažeidimų Bangladeše

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/perž. 1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES reakcijos į ebolos viruso protrūkį

16-09-2014 B8-0107/2014

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl pasaulinio bado indekso ataskaitoje nurodytų problemų sprendimo

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Pateikimo data : 24-02-2016
Galioja iki : 24-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 25-05-2016

Rašytinis pareiškimas dėl tolesnės Europos Sąjungos paramos poliomielito išnaikinimo veiksmams

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Pasirašytas daugumos narių

Detalės

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Pateikimo data : 09-03-2015
Galioja iki : 09-06-2015
Priimta (data) : 09-06-2015
Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 11-06-2015 posėdžio protokolo 01 priede
Pasirašiusiųjų skaičius : 404 - 10-06-2015

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

5

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komisija

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Komisija

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Komisija

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komisija

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels