Viktor USPASKICH : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Darbo partija (Lietuva)

Narys 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regioninės plėtros komitetas
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regioninės plėtros komitetas

Pavaduojantis narys 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teisės reikalų komitetas
  • 14-07-2014 / 08-10-2017 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teisės reikalų komitetas
  • 09-10-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete
  • 09-10-2017 / 01-07-2019 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo  
- JURI_AD(2018)629601 -  
-
JURI 
NUOMONĖ dėl ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimo  
- REGI_AD(2018)625217 -  
-
REGI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

ES ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao)  
 

. – Balsavau už šią rekomendaciją, nes pradėjus Danijai taikyti nuostatas dėl teisėsaugos institucijų, šios šalies teisėsaugos institucijos galėtų prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su kitų dalyvaujančių valstybių įvestais duomenimis, saugomais EURODAC duomenų bazėje, kai jos siekia nustatyti asmens, įtariamo sunkiu nusikaltimu ar teroristine veikla, tapatybę arba gauti išsamesnės informacijos apie jį ar auką.

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas (A8-0401/2018 - Dan Nica)  
 

. – Balsavau už programą „Europos horizontas“, ji yra labai svarbi Vystymosi komitetui, nes gali reikšmingai prisidėti įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus. Mokslinių tyrimų ir inovacijų svarba sprendžiant socialines ir ekonomines problemas pripažinta ne kartą ir visų pirma pagal naują Europos konsensusą.

2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler)  
 

. – Pritariu siūlomiems papildomiems pakeitimams, kadangi jie yra susiję su būtinybe skatinti pilietinės visuomenės dalyvavimą ir stiprinti lyčių aspekto integravimą į programą.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai