Viktor USPASKICH : Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnis

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)  
 

. – Pritariu ir manau, kad svarbu rasti gerą pusiausvyrą tarp plataus užmojo tikslų, susijusių su transporto išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, inovacijų ES transporto priemonių sektoriuje skatinimo ir Europos Sąjungos konkurencingumo didinimo, sykiu kuriant aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas.

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)  
 

. – Palaikau, nes viešosios investicijos į netaršias transporto priemones taip pat daro tiesioginį poveikį švariam orui, kuriuo kvėpuoja piliečiai, sprendžiant nuolatines oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų problemas.

Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)  
 

. – Palaikau, nes šiuo pasiūlymu siekiama papildyti esamas ES bendrovių teisės taisykles, kodifikuotas Direktyvoje (ES) 2017/1132. Iniciatyva visapusiškai dera su esamais skaitmeniniais ES bendrovių teisės elementais ir bus grindžiama jais – visų pirma Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS), kurios pagrindas yra Direktyvoje 2012/17/ES ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/884 nustatytos teisinės prievolės.

Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)  
 

. – Balsavau už, nes siūloma direktyva stengiamasi pašalinti vienos valstybės ribas peržengiančio judumo padėties skirtumus Europos bendrojoje rinkoje.

Europos gynybos fondas (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)  
 

. – Pritariu, nes manau, kad Europa turi tapti saugumo užtikrintoja. Fondo lėšomis bus remiami bendri moksliniai tyrimai ir bendras gynybos pajėgumų plėtojimas. Tai iš esmės padidins ES strateginį autonomiškumą ir Europos gynybos pramonės – įskaitant daugybę MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių, sudarančių Europos gynybos tiekimo grandinę – konkurencingumą.

Programa „InvestEU“ (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)  
 

. – Pritariu, nes tikslas – per visą veikimo laikotarpį sutelkti 315 mlrd. EUR vertės investicijų. Tikimasi, kad šis tikslas bus greitai pasiektas, ir daugiausia investuota privataus kapitalo. Beveik trečdaliu tų lėšų (28 proc.) finansuotos MVĮ Europoje, o maždaug 22 proc. skirta mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veiklai.

Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka (A8-0006/2019 - Deirdre Clune)  
 

. – Balsavau už, nes naujo Komisijos pasiūlymo tikslas yra Europos Sąjungoje spręsti nesuderintos pranešimų teikimo aplinkos, kuri šiuo metu taikoma laivams, klausimą. Siūloma nauja Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka yra bandymas susieti visus pranešimų, susijusių su įplaukimu į uostą, teikimo formalumus. Tikimasi, kad tai pagerins skirtingų sistemų sąveikumą ir jungtis ir paskatins veiksmingiau naudoti duomenis.

Patvarieji organiniai teršalai (A8-0336/2018 - Julie Girling)  
 

. – Pritariu, kadangi siekiama tekstą suderinti su REACH reglamentu, kad būtų užtikrintas aiškumas ir nuoseklumas visiems veikėjams, įskaitant piliečius ir pramonę, kurių veiklai turi įtakos šis išdėstymas nauja redakcija.

ES ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao)  
 

. – Balsavau už šią rekomendaciją, nes pradėjus Danijai taikyti nuostatas dėl teisėsaugos institucijų, šios šalies teisėsaugos institucijos galėtų prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su kitų dalyvaujančių valstybių įvestais duomenimis, saugomais EURODAC duomenų bazėje, kai jos siekia nustatyti asmens, įtariamo sunkiu nusikaltimu ar teroristine veikla, tapatybę arba gauti išsamesnės informacijos apie jį ar auką.

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas (A8-0401/2018 - Dan Nica)  
 

. – Balsavau už programą „Europos horizontas“, ji yra labai svarbi Vystymosi komitetui, nes gali reikšmingai prisidėti įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus. Mokslinių tyrimų ir inovacijų svarba sprendžiant socialines ir ekonomines problemas pripažinta ne kartą ir visų pirma pagal naują Europos konsensusą.

Kontaktai