Evžen TOŠENOVSKÝ : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Občanská demokratická strana (Čekija)

Narys 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • 14-07-2014 / 09-05-2016 : Delegacija ryšiams su Japonija
  • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pavaduojantis narys 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporto ir turizmo komitetas
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporto ir turizmo komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES  
- A8-0405/2018 -  
-
ITRE 

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  
- TRAN_AD(2017)606064 -  
-
TRAN 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ (BĮ S2R) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- TRAN_AD(2018)613310 -  
-
TRAN 

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.

Veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) CS  
 

Dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou plně podporuji. Jsem zejména rád, že se podařilo zohlednit požadavek na neziskovost provozovatele registru.

Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) CS  
 

Tuto zprávu jsem s výhradou podpořil. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl vienodos avarinio sustojimo juostos visuose Europos Sąjungos greitkeliuose  
- P8_DCL(2016)0068 - Nebegalioja  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 33 - 13-12-2016
Rašytinis pareiškimas dėl ES rytinių regionų strateginio kelio „Via Carpathia“ tiesimo  
- P8_DCL(2016)0019 - Nebegalioja  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 08-06-2016
Rašytinis pareiškimas dėl Karpatų regiono ES  
- P8_DCL(2015)0073 - Nebegalioja  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Pateikimo data : 14-12-2015
Galioja iki : 14-03-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 47 - 15-03-2016

Pareiškimai 

Kontaktai