José BOVÉ : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Prancūzija)

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Vystymosi komitetas
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biudžeto kontrolės komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio Susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės akto  
Parlamento nariai gali pateikti prašymą Europos Komisijai pasiūlyti Sąjungos teisės aktą (naują teisės aktą arba esamo teisės akto pakeitimą). Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto dėl ūkininkų pozicijos stiprinimo maisto tiekimo grandinėje  
- B8-0303/2017  

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl pieno rinkos reguliavimo  
- P8_DCL(2016)0066 - Nebegalioja  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 77 - 13-12-2016
Rašytinis pareiškimas dėl Azijos gigantiškųjų širšių (Vespa velutina nigrithorax) valdymo, kontrolės ir galimo išnaikinimo Europos strategijos sukūrimo  
- P8_DCL(2016)0047 - Nebegalioja  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 72 - 28-07-2016
Rašytinis pareiškimas dėl vartoti tinkamo maisto dovanojimo labdaros organizacijoms  
- P8_DCL(2015)0061 - Pasirašytas daugumos narių  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Pateikimo data : 14-10-2015
Galioja iki : 14-01-2016
Priimta (data) : 14-01-2016
Pasirašiusiųjų sąrašas : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Pasirašiusiųjų skaičius : 388 - 15-01-2016

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija