Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Vokietija Bündnis 90/Die Grünen
 • Gimimo data: 1961 m. kovo 26 d., Bad Wildungen

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

36

Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai (diskusijos)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai (diskusijos)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glisofatas ir autorizacijos procedūros (diskusijos)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas (diskusijos)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Nesąžininga praktika Brazilijos mėsos sektoriuje (diskusijos)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (diskusijos)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (diskusijos)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007

AGRI
05-11-2015 A8-0311/2015

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

6

PRANEŠIMAS dėl būtinųjų ūkinių triušių apsaugos standartų

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų

ENVI
29-02-2016 A8-0046/2016

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

12

NUOMONĖ Europos baltyminių augalų propagavimo strategija. Baltyminių ir ankštinių augalų auginimo Europos žemės ūkio sektoriuje skatinimas

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo projekto

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

NUOMONĖ Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

NUOMONĖ dėl pasirengimo porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

  OPINION on Discharge 2014: EU General Budget - EU Commission

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

NUOMONĖ dėl inovacijų skatinimo ir ekonomikos plėtros vykdant būsimą Europos ūkių valdymą

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

6

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl skatinimo valgyklose naudoti ekologiškus produktus

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Nebegalioja

Detalės

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Pateikimo data : 24-10-2016
Galioja iki : 24-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 75 - 25-01-2017

Rašytinis pareiškimas dėl maisto švaistymo

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Nebegalioja

Detalės

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Pateikimo data : 12-01-2015
Galioja iki : 12-04-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 179 - 17-04-2015

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

37

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komisija

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komisija

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Komisija

Platesnės apimties klausimas - Šios vasaros gaisrai Europos Sąjungoje

21-07-2017 O-000063/2017 Komisija

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisija

Augantis ŽIV, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje

31-05-2017 O-000045/2017 Komisija

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Komisija

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels