Sabine VERHEYEN : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narė

Nacionalinės partijos 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vokietija)

Narys 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultūros ir švietimo komitetas
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultūros ir švietimo komitetas

Pavaduojanti narė 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regioninės plėtros komitetas
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Iranu
  • 19-01-2012 / 25-03-2012 : Regioninės plėtros komitetas
  • 26-03-2012 / 30-06-2014 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

all-activities 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl debesijos kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje  
- IMCO_AD(2013)504198 -  
-
IMCO 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo  
- CULT_AD(2012)487928 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo  
- CULT_AD(2011)472125 -  
-
CULT 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012  
- CULT_AD(2014)522810 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl elektroninių ryšių reguliavimo sistemos  
- IMCO_AD(2013)510798 -  
-
IMCO 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje  
- IMCO_AD(2013)508055 -  
-
IMCO 

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl viešųjų bibliotekų įtakos Europos Bendrijose  
- P7_DCL(2013)0016 - Nebegalioja  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Pateikimo data : 07-10-2013
Galioja iki : 07-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 214 - 08-01-2014

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai