Sabine VERHEYEN : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vokietija)

Pirmininko pavaduotoja 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūros ir švietimo komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 14-07-2014 / 26-03-2017 : Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 27-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo  
- A8-0188/2017 -  
-
IMCO 

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo  
- CULT_AD(2017)602746 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje  
- CULT_AD(2016)578729 -  
-
CULT 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos  
- CULT_AD(2018)625467 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl kuriamo bendrosios skaitmeninės rinkos akto  
- CULT_AD(2015)565210 -  
-
CULT 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) EN  
 

I abstained from the final vote. I have no objections to the essence of the revision, which is the creation of rescEU. However, I have serious issues with Article 1 – paragraph 1 – point 9a (new), concerning Erasmus+. Since it has been voted in a bloc, there was no possibility to vote against this amendment. Thus, I had to abstain in the final vote. I have to defend the essence of Erasmus+ and protect it from extensions to other fields which have little to do with the concept of Erasmus+. Civil protection mobility programmes should not be established within the Erasmus+ framework, because this would affect financing of the Erasmus+ Programme and undermine its traditional concept. Furthermore, amending an article with a requirement of revising other EU legislation in a particular sense is not legally sound. Any revision of the Erasmus+ Regulation is a matter of an ordinary legislative procedure. It is up to the Commission to propose a revision of the Erasmus+ Regulation and no other legislation can foresee (let alone determine) how this will be done.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl įtraukių švietimo sistemų skatinimo  
- P8_DCL(2015)0029 - Nebegalioja  
Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS  
Pateikimo data : 07-09-2015
Galioja iki : 07-12-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 263 - 08-12-2015

Pareiškimai 

Kontaktai