Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
 • Viena iš iždininkų
 • Jungtinė Karalystė Conservative Party
 • Gimimo data: 1978 m. spalio 9 d., Stroud

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

28

Pastatų priešgaisrinė sauga (diskusijos)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (diskusijos)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (diskusijos) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Susitarimai dėl varžybų baigties

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Transatlantiniai duomenų srautai (diskusijos)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

18

PRANEŠIMAS Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

PRANEŠIMAS dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija įgaliojimų

INTA
23-10-2017 A8-0311/2017

PRANEŠIMAS Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

PRANEŠIMAS dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

PRANEŠIMAS dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

NUOMONĖ dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

24

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

NUOMONĖ dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

NUOMONĖ dėl interneto junglumo siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

NUOMONĖ dėl Europos gynybos sąjungos

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

NUOMONĖ dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m.

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

6

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Dėl ES ir Kanados IEPS sudarymo

08-02-2017 B8-0146/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso

10-05-2016 B8-0611/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete

04-03-2015 B8-0219/2015

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl didesnės vartotojų apsaugos, susijusios su neatitikimu tarp reklamuojamo ir faktinio plačiajuosčio ryšio greičio

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Nebegalioja

Detalės

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl žaidėjų teisių priklausymo trečiajai šaliai uždraudimo Europos sporto srityje

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Nebegalioja

Detalės

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Pateikimo data : 11-11-2015
Galioja iki : 11-02-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 95 - 12-02-2016

Rašytinis pareiškimas dėl kovos su krūties vėžiu Europos Sąjungoje

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Pasirašytas daugumos narių

Detalės

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Pateikimo data : 27-04-2015
Galioja iki : 27-07-2015
Priimta (data) : 27-07-2015
Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 07-09-2015 posėdžio protokolo 02 priede
Pasirašiusiųjų skaičius : 394 - 28-07-2015

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

44

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Komisija

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Komisija

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisija

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisija

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

1

 

Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolė (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels