Kay SWINBURNE : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Jungtinė Karalystė)

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 07-09-2009 / 23-06-2010 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 19-10-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

all-activities 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų  
- ECON_AD(2013)496498 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito  
- ECON_AD(2013)496499 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl audito politikos. Per krizę įgyta patirtis  
- ECON_AD(2011)460922 -  
-
ECON 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl tolesnių veiksmų dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės  
- ECON_AD(2013)514604 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio dėl tarpinstitucinių derybų teisėkūros procedūrų metu keitimo  
- ECON_AD(2012)487919 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimo  
- ECON_AD(2012)483752 -  
-
ECON 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija