Kay SWINBURNE : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Jungtinė Karalystė)

Pirmininko pavaduotoja 

 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 12-02-2015 / 08-03-2015 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 19-01-2017 / 08-03-2017 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 09-03-2015 / 30-11-2015 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2018)613563 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2018)613564 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2018)613565 -  
-
ECON 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo  
- ECON_AD(2018)628399 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  
- ECON_AD(2018)623755 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą  
- ECON_AD(2018)622207 -  
-
ECON 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos