Johannes Cornelis van BAALEN : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nyderlandai)

Pirmininkas 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Saugumo ir gynybos pakomitetis

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 05-02-2015 / 01-07-2019 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Specialusis komitetas terorizmo klausimais

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo  
- INTA_AD(2018)619279 -  
-
INTA 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Europos darbo institucijos įsteigimas (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

De VVD steunt het Commissievoorstel om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. Echter, het verslag waarover gestemd is in het Parlement geeft deze autoriteit een te grote rol in zaken die onderdeel zijn van de bevoegdheden van de lidstaten.

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) NL  
 

De VVD is voor effectief milieubeheer en de aanpak van klimaatverandering. In de periode 2014-2020 is er voor het milieu en klimaatactieprogramma (LIFE) 3,45 miljard beschikbaar. In de voorgestelde Europese meerjarenbegroting 2021-2027 wordt dit bedrag verhoogd tot 5,45 miljard. Het Europees Parlement stelt in dit verslag een stijging voor van nog eens 2 miljard. De verhoging tot een bedrag van 7,2 miljard vindt de VVD onvoldoende onderbouwd en behoort tot het debat over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Daarom onthoudt de VVD zich van stemmen.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo  
- P8_DCL(2016)0023 - Nebegalioja  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016
Rašytinis pareiškimas dėl ES paramos nukreipimo teroristinėms organizacijoms  
- P8_DCL(2015)0005 - Nebegalioja  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Pateikimo data : 09-02-2015
Galioja iki : 09-05-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 65 - 11-05-2015

Pareiškimai