Catherine BEARDER : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Jungtinė Karalystė)

Narys 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regioninės plėtros komitetas
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regioninės plėtros komitetas

Pavaduojanti narė 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tarptautinės prekybos komitetas
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
  • 19-01-2012 / 20-01-2013 : Transporto ir turizmo komitetas
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tarptautinės prekybos komitetas

all-activities 

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo  
- INTA_AD(2014)524661 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl mūsų gyvybės draudimo ir gamtinio turto. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.  
- REGI_AD(2012)478368 -  
-
REGI 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl vystymosi skatinimo per prekybą  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl įmonių socialinės atsakomybės. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus ekonomikos augimas  
- INTA_AD(2013)497944 -  
-
INTA 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl žmonių ,sergančių autizmu, apsaugos nuo priekabiavimo  
- P7_DCL(2013)0024 - Nebegalioja  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Pateikimo data : 09-12-2013
Galioja iki : 09-03-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 156 - 09-03-2014
Rašytinis pareiškimas dėl pažeidžiamų ekosistemų ir nykstančių rūšių apsaugos  
- P7_DCL(2010)0024 - Nebegalioja  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Pateikimo data : 19-04-2010
Galioja iki : 09-09-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 234 - 09-09-2010

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai