Catherine BEARDER : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberal Democrats (Jungtinė Karalystė)

Kvestorė 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Europos Parlamentas
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Europos Parlamentas

Narys 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Biuras
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kvestoriai
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 03-10-2016 / 20-11-2016 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Biuras
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Kvestoriai
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vystymosi komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vystymosi komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl kovos su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo  
- ENVI_AD(2018)629529 -  
-
ENVI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai 
Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl piliečių informuotumo apie ES direktyvą dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų didinimo  
- P8_DCL(2016)0054 - Nebegalioja  
Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA  
Pateikimo data : 09-05-2016
Galioja iki : 09-08-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 64 - 28-07-2016
Rašytinis pareiškimas dėl taršos mikroplastiku sumažinimo  
- P8_DCL(2016)0006 - Nebegalioja  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Pateikimo data : 01-02-2016
Galioja iki : 01-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 340 - 02-05-2016
Rašytinis pareiškimas dėl trofėjų medžioklės  
- P8_DCL(2016)0003 - Nebegalioja  
Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES  
Pateikimo data : 18-01-2016
Galioja iki : 18-04-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 134 - 19-04-2016

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos  

Kontaktai