Ricardo CORTÉS LASTRA : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Ispanija)

Pirmininkas 

 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete

Pirmininko pavaduotojas 

 • 16-09-2009 / 08-12-2010 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

Narys 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Regioninės plėtros komitetas
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis
 • 10-11-2010 / 10-11-2010 : Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 10-11-2010 / 18-01-2012 : Vystymosi komitetas
 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vystymosi komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Afganistanu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl ES ir ASEAN santykių ateities  
- DEVE_AD(2013)514618 -  
-
DEVE 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti  
- DEVE_AD(2013)516659 -  
-
DEVE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl Jungtinių Tautų iniciatyvos „Pasaulis be bado“  
- P7_DCL(2013)0004 - Nebegalioja  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Pateikimo data : 15-04-2013
Galioja iki : 15-07-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 112 - 15-07-2013

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija