Lorenzo FONTANA : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 11-07-2014 / 14-06-2015 : Nepriklausomi nariai
 • 15-06-2015 / 22-03-2018 : Tautų ir laisvės Europos frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 11-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Italija)

Narys 

 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delagacija ryšiams su Iraku
 • 15-09-2014 / 18-01-2017 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 27-07-2015 / 22-03-2018 : Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis ir 162 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 205a straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 1037/2016 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 123, 128, 130b, 135 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnis

Europos bendrijos ir Komorų partnerystės susitarimo denonsavimas (A8-0058/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore della denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

EB ir Komorų Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo denonsavimas (rezoliucija) (A8-0055/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

Europass: sistema įgūdžiams ir kvalifikacijai (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) IT  
 

Voto a favore in quanto il testo non presenta problematicità specifiche.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis, II priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl Saudo Arabijoje vykstančio vaikų kankinimo ir vaikams vykdomos mirties bausmės pasmerkimo  
- P8_DCL(2016)0126 - Nebegalioja  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , dr hab. Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 45 - 13-03-2017
Rašytinis pareiškimas dėl pirminiame ūkio sektoriuje norinčių dirbti jaunuolių specializuoto techninio mokymo  
- P8_DCL(2016)0121 - Nebegalioja  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 25 - 22-02-2017
Rašytinis pareiškimas dėl kovos su klastojimu vyno ir spiritinių gėrimų pramonėje  
- P8_DCL(2016)0120 - Nebegalioja  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 23 - 22-02-2017

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija