Dimitrios DROUTSAS : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Grieķija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Biedrs 

  • 14-09-2011 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Aizstājējs 

  • 08-09-2011 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 08-09-2011 / 18-01-2012 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
  • 08-09-2011 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Irānu
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par to, kā Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ietvertajām tiesībām  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par izpētes ziņojumu par ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Savienības aktu priekšlikumi  
Deputāti var iesniegt Eiropas Komisijai adresētu pieprasījumu nākt klajā ar Savienības tiesību akta priekšlikumu (jauna akta pieņemšanai vai grozījumu izdarīšanai jau pastāvošā aktā). Reglamenta 47. pants

Savienības akta priekšlikums par brīvprātīgiem marķēšanas noteikumiem attiecībā uz informāciju par pārtikas piemērotību veģetāriešiem vai vegāniem  
- B7-0401/2013  

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija