Franck PROUST : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- TRAN_AD(2019)629640 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām  
- INTA_AD(2016)576978 -  
-
INTA 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- TRAN_AD(2018)612370 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui établit les règles du prochain programme européen de soutien à la R&D sur la période 2021-2027. Le Parlement européen a voté en faveur d’une enveloppe budgétaire nettement plus ambitieuse que la proposition de la Commission européenne (120 milliards d’euros au lieu de 94). L’Union européenne dépense actuellement en R&D un peu plus de 2 % de son PIB, ce qui est nettement moins que la Corée du Sud (4,23 %), les États-Unis (2,79 %) ou le Japon (3,29 %). Chacun sait que la recherche et l’innovation sont de plus en plus fondamentales pour maintenir une économie performante. Dans un contexte budgétaire restreint, afin d’atteindre l’objectif de 3 %, il est indispensable de mutualiser nos efforts plutôt que de faire 28 fois les mêmes recherches chacun dans notre coin. J’ai donc voté en faveur de ce programme ambitieux.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui établit les règles du prochain programme européen de soutien à la R&D sur la période 2021-2027. Le Parlement européen a voté en faveur d’une enveloppe budgétaire nettement plus ambitieuse que la proposition de la Commission européenne (120 milliards d’euros au lieu de 94). L’Union européenne dépense actuellement en R&D un peu plus de 2% de son PIB, ce qui est nettement moins que la Corée du Sud (4,23%), les États-Unis (2,79%) ou le Japon (3,29%). Chacun sait que la recherche et l’innovation sont de plus en plus fondamentaux pour maintenir une économie performante. Dans un contexte budgétaire restreint, afin d’atteindre l’objectif de 3%, il est indispensable de mutualiser nos efforts plutôt que de faire 28 fois les mêmes recherches chacun dans notre coin. J’ai donc voté en faveur de ce programme ambitieux.

Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) FR  
 

Le programme spatial européen, l’une des principales réussites européennes, est aujourd’hui sous pression de la part de nouveaux compétiteurs américains ou chinois. L’accès à l’espace est une condition de notre souveraineté, que ce soit en matière de défense, de télécommunications ou de recherche et développement. Je salue ce texte, qui prévoit un budget ambitieux de 16 milliards d’euros pour le programme 2021-2027 de l’UE, afin de soutenir des programmes majeurs comme Galileo et Copernicus. Je serai vigilant sur le fait que ce programme doit être mené en priorité absolue par des entreprises européennes. Il faut également que la préférence communautaire soit de mise : les lancements institutionnels doivent être réservés à des lanceurs européens ! Cela ne sert à rien de mettre des milliards dans des programmes spatiaux stratégiques si cet argent finit dans la poche d’entreprises étrangères!

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Savienības aktu priekšlikumi  
Deputāti var iesniegt Eiropas Komisijai adresētu pieprasījumu nākt klajā ar Savienības tiesību akta priekšlikumu (jauna akta pieņemšanai vai grozījumu izdarīšanai jau pastāvošā aktā). Reglamenta 47. pants

Savienības akta priekšlikums par ārvalstu ieguldījumu pārbaudīšanu stratēģiski svarīgās nozarēs  
- B8-0302/2017  

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību saglabāt stratēģiskās partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti  
- P8_DCL(2016)0005 - Zaudējis spēku  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 147 - 19-04-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma