Philippe DE BACKER

Uzstāšanās plenārsēdēs

102

Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.1)

Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.2)

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.5)

2015. gada ziņojums par Turciju (B8-0442/2016)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.6)

ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.11)

Zikas vīrusslimības uzliesmojums (B8-0449/2016)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.12)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

6

ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

ITRE
24-05-2016 ITRE_AD(2016)578697

ATZINUMS par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2014. gada pārskats

ECON
08-12-2015 ECON_AD(2015)567658

ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA)

ITRE
03-12-2015 ITRE_AD(2015)569782

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013

ITRE
27-04-2015 ITRE_AD(2015)549399

ATZINUMS par budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projektu — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)

ITRE
15-04-2015 ITRE_AD(2015)551763

Rezolūcijas priekšlikumi

35

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par politisko situāciju Kambodžā

25-11-2015 RC-B8-1263/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Afganistānu — jo īpaši slepkavībām Zabulas provincē

25-11-2015 RC-B8-1258/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par vārda brīvību Bangladešā

25-11-2015 RC-B8-1257/2015

  Motion for a resolution situation in Cambodia

23-11-2015 B8-1273/2015

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul

23-11-2015 B8-1270/2015

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on the freedom of expression in Bangladesh

23-11-2015 B8-1266/2015

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par aviāciju

09-11-2015 RC-B8-1146/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Taizemē

07-10-2015 RC-B8-1002/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Centrālāfrikas Republiku

07-10-2015 RC-B8-1000/2015

Rakstiskas deklarācijas

6

Rakstiska deklarācija par veselības datu elektroniskajiem reģistriem

27-04-2016 P8_DCL(2016)0050 Zaudējis spēku

Detalizēti

Victor NEGRESCU , Giovanni LA VIA , Biljana BORZAN , Françoise GROSSETÊTE , Eva KAILI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ivo VAJGL , Nessa CHILDERS , Enrico GASBARRA , Milan ZVER , Philippe DE BACKER , Kateřina KONEČNÁ , Piernicola PEDICINI , Ivan JAKOVČIĆ , José BLANCO LÓPEZ , Nicola CAPUTO , Fabio Massimo CASTALDO , Brando BENIFEI , Eva MAYDELL , Cătălin Sorin IVAN

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 88 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par idiopātisko plaušu fibrozi

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Procedūra pabeigta ar vairākumu

Detalizēti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Pieņemts (datums) : 11-07-2016
Parakstītāju saraksts publicēts 12-09-2016 protokola 01 pielikumā
Parakstītāju skaits : 388 - 12-07-2016

Rakstiska deklarācija par ārkārtas sadarbības uzlabošanu pazudušu un apdraudētu bērnu meklēšanā un bērnu pazušanas trauksmes mehānismu uzlabošanu ES dalībvalstīs

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Procedūra pabeigta ar vairākumu

Detalizēti

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI

Sākuma datums : 01-02-2016
Zaudē spēku : 01-05-2016
Pieņemts (datums) : 02-05-2016
Parakstītāju saraksts publicēts 09-05-2016 protokola 01 pielikumā
Parakstītāju skaits : 465 - 02-05-2016

Rakstiska deklarācija par Alcheimera slimību

05-10-2015 P8_DCL(2015)0057 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO

Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 122 - 06-01-2016

Rakstiska deklarācija par vēža slimnieku tiesībām

07-09-2015 P8_DCL(2015)0030 Zaudējis spēku

Detalizēti

Elisabetta GARDINI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Françoise GROSSETÊTE , Kostas CHRYSOGONOS , David BORRELLI , Piernicola PEDICINI , Simona BONAFÈ , José Inácio FARIA , Luigi MORGANO , Francesc GAMBÚS , Eleonora EVI , Marlene MIZZI , Daciana Octavia SÂRBU , Kateřina KONEČNÁ , Roberta METSOLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Philippe DE BACKER

Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 257 - 08-12-2015

Rakstiska deklarācija par retu slimību ārstēšanas uzlabošanu

18-05-2015 P8_DCL(2015)0019 Zaudējis spēku

Detalizēti

Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE

Sākuma datums : 18-05-2015
Zaudē spēku : 18-08-2015
Parakstītāju skaits : 172 - 24-08-2015

Parlamentārie jautājumi

48

MVU atbalsta faktors

06-04-2016 O-000065/2016 Komisija

Aizdevumi ārvalstu valūtās

06-04-2016 O-000064/2016 Komisija

Pēc Eiropola rīcībā esošajiem datiem bez vēsts ir pazuduši vismaz 10 000 bēgļu bērnu

10-02-2016 O-000025/2016 Komisija

Pēc Eiropola rīcībā esošajiem datiem bez vēsts ir pazuduši vismaz 10 000 bēgļu bērnu

10-02-2016 O-000024/2016 Padome

  Dock labour

07-01-2016 P-000087/2016 Komisija

  Implementation of the Single Euro Payments Area (SEPA)

10-11-2015 E-014582/2015 Komisija

  Scope of exemption for vocational training

09-11-2015 E-014541/2015 Komisija

Finansējuma pieejamība MVU

13-10-2015 O-000122/2015 Komisija

  Patenting of molecules for new purposes: Xenbilox

29-09-2015 E-013233/2015 Komisija