Inês Cristina ZUBER : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Partido Comunista Português (Portugāle)

Priekšsēdētāja vietniece 

  • 07-07-2014 / 30-01-2016 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegācija attiecībām ar Mercosur

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par sociālo dempingu Eiropas Savienībā  
- FEMM_AD(2016)571749 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par jaunajiem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi (ITI) un sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA)  
- EMPL_AD(2016)571602 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada prioritāšu īstenošana  
- FEMM_AD(2015)560862 -  
-
FEMM 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas gadu pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai  
- P8_DCL(2015)0004 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Mariya GABRIEL , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA  
Sākuma datums : 09-02-2015
Zaudē spēku : 09-05-2015
Pieņemts (datums) : 09-05-2015
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2015)05-18(ANN01)
Parakstītāju skaits : 413 - 08-05-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija