Minodora CLIVETI
 • Minodora
  CLIVETI
 • Rumānija
 • Dzimšanas gads: 1955. gada 24. oktobris, Adjud

Politiskās grupas

 • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumānija)

Locekle

 • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Moldovas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Aizstājēja

 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Kanādu

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

304

Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (debates)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

4

ATZINUMS par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

ATZINUMS par ES vispārējo pieeju un tās ietekmi uz ES ārējās darbības konsekvenci

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

ATZINUMS par 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

ATZINUMS par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

6

ATZINUMS par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

ATZINUMS par sievietēm ar invaliditāti

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

ATZINUMS par Tūkstošgades attīstības mērķiem — satvara noteikšana laikposmam pēc 2015. gada

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

ATZINUMS par atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programmu

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

ATZINUMS par ekonomiskās krīzes ietekmi uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Rezolūcijas priekšlikumi

10

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par vardarbību pret sievietēm Indijā

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par vēlēšanām Gruzijā

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rezolūcijas priekšlikums par vēlēšanām Gruzijā

17-10-2012 B7-0470/2012

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izbeigšanu

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Rezolūcijas priekšlikums par sieviešu ģenitāliju kropļošanas izbeigšanu

11-06-2012 B7-0307/2012

Rakstiskas deklarācijas

4

Rakstiska deklarācija par cīņu pret prostatas vēzi Eiropas Savienībā

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Zaudējis spēku

Detalizēti

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Sākuma datums : 13-01-2014
Zaudē spēku : 13-04-2014
Parakstītāju skaits : 162 - 14-04-2014

Rakstiska deklarācija par izglītības un nodarbinātības iespējām personām, kuras cieš no autisma radītiem traucējumiem un līdzīgām problēmām

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Zaudējis spēku

Detalizēti

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Sākuma datums : 09-12-2013
Zaudē spēku : 09-03-2014
Parakstītāju skaits : 160 - 10-03-2014

Rakstiska deklarācija par apmācības veicināšanu jurisprudences jomā

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Zaudējis spēku

Detalizēti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 58 - 10-12-2013

Rakstiska deklarācija par bērnu aizsardzību nolaupīšanas gadījumos, cita starpā saistībā ar strīdiem par aizgādnības tiesībām

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Zaudējis spēku

Detalizēti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 91 - 10-12-2013

Parlamentārie jautājumi

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komisija

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komisija

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komisija

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komisija

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komisija

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komisija

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija