Mark DEMESMAEKER : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Beļģija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par īstenošanas ziņojumu attiecībā uz Regulu Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL  
 

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pieejamām pilsētu teritorijām un iekļaujošām pilsētām visiem  
- P8_DCL(2016)0083 - Zaudējis spēku  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 68 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par orgānu ieguves izbeigšanu no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā  
- P8_DCL(2016)0048 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Pieņemts (datums) : 27-07-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Parakstītāju skaits : 414 - 27-07-2016
Rakstiska deklarācija par Eiropas brokastīm ar medu un Pasaules bišu dienu  
- P8_DCL(2016)0033 - Zaudējis spēku  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 224 - 12-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija