Dubravka ŠUICA : Sākums 

Locekle 

Ārlietu komiteja 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti