Ivana MALETIĆ : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Horvātija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
 • 06-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 10-11-2016 / 18-01-2017 : Budžeta komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Reģionālās attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)  
- BUDG_AD(2018)626961 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni  
- ECON_AD(2018)626685 -  
-
ECON 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu  
- BUDG_AD(2018)626927 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs  
- REGI_AD(2018)627807 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi  
- ECON_AD(2018)622207 -  
-
ECON 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss) HR  
 

Copyright direktivom prilagođavaju se propisi o zaštiti autorskih prava novim uvjetima poslovanja u digitalnom okruženju te se ujednačavaju pravila na razini EU-a. Riječ je o Direktivi koja će urediti digitalno tržište, osigurati uravnoteženu tržišnu utakmicu, a građanima omogućiti da na internetu uživaju u još bogatijoj ponudi kreativnih djela.
Cilj ove Direktive nije smanjiti internetske slobode i filtrirati sadržaj nego upravo obrnuto, omogućiti da taj sadržaj bude što bogatiji kroz bolji ugovorni položaj autora, izvođača i umjetnika te sam zato podržala njeno usvajanje.

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) HR  
 

Cilj ovoga prijedloga je kodificirati Uredbu Vijeća od 26. travnja 2005. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva i o izmjeni Uredbe o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku. Novom uredbom nadomjestit će se razni akti koje sadrži. Sukladno tome podržala sam ovo izvješće.

Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) HR  
 

Ovaj prijedlog usko je povezan s Prijedlogom direktive Vijeća o utvrđivanju općih aranžmana za trošarine u pogledu automatizacije postupaka za kretanje trošarinske robe. To je roba koja je puštena za potrošnju na državnom području jedne države članice i prebačena na državno područje druge države članice radi dostave u komercijalne svrhe u toj drugoj državi članici.
Cilj ovoga prijedloga je proširenje EMCS-a na kretanja unutar EU-a trošarinske robe koja je puštena za potrošnju radi pojednostavnjena postupka i da bi se omogućilo pravilno praćenje tih kretanja.
Iz tih razloga podržala sam ovo izvješće.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par zivju patēriņa veicināšanu  
- P8_DCL(2016)0095 - Zaudējis spēku  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 66 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par antibiotiku pārmērīgu vai nepareizu lietošanu  
- P8_DCL(2016)0081 - Zaudējis spēku  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 95 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par Eiropas reģioniem bez ĢMO  
- P8_DCL(2016)0072 - Zaudējis spēku  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 80 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija