• Alain   LAMASSOURE  

Alain LAMASSOURE : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu  
- ECON_AD(2018)625497 -  
-
ECON 
ATZINUMS par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāju attiecībā uz vienošanos  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2017/2226  
- BUDG_AD(2018)616791 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija)  
- BUDG_AD(2018)616792 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu  
- ECON_AD(2018)613502 -  
-
ECON