Alain LAMASSOURE : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)

Priekšsēdētājs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budžeta komiteja
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta komiteja

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Budžeta komiteja
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 28-03-2010 : Ārlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Kanādu
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 29-03-2010 / 18-01-2012 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi  
- BUDG_AD(2014)524830 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par Eiropadomes priekšsēdētāja, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja un Eurogrupas priekšsēdētāja ziņojumu „Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību”  
- BUDG_AD(2012)496536 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni  
- BUDG_AD(2009)430373 -  
-
BUDG 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par sarunām par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija