Jaromír ŠTĚTINA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Čehija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju ("Kiberdrošības akts")  
- LIBE_AD(2018)615394 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624  
- AFET_AD(2017)604668 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS  
 

Podpořil jsem zavedení programu Horizont Evropa, který naváže na svého předchůdce a bude pokračovat v podpoře výzkumu a inovací integrovaným způsobem. Cílem nového programu je zejména posílení vědecké a technologické základny Evropské unie, a to s konkrétním záměrem pomoci zvládnout hlavní celosvětové výzvy naší doby a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Program zároveň pomůže Unii zvýšit její konkurenceschopnost, podpořit její rozvoj a plnit strategické priority. V oblastech, jako je zdravotnictví, digitální technologie, průmyslová transformace, demokratické společnosti podporující začlenění, přírodní zdroje, energetika, životní prostředí, nízkouhlíková ekonomika, vesmír a bezpečnost, jsou výzkum a inovace zásadní pro úspěšné plnění priorit Unie. Současně však bude zachován soubor pravidel programu pro účast a šíření výsledků, přičemž by tento návrh měl přinést zlepšení těchto pravidel. V rychle se měnícím světě závisí úspěch Evropy stále více na její schopnosti přeměnit vynikající vědecké výsledky na inovace, které mají skutečný pozitivní dopad na ekonomiku a kvalitu života.

Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) CS  
 

Již od 90. let minulého století investuje Evropská unie stále více do kosmického odvětví a dnes díky tomu funguje už několik úspěšných programů globálního rozměru týkajících se oblasti vesmíru. V roce 2016 představila Komise novou kosmickou strategii pro Evropu zaměřenou na čtyři strategické cíle: na maximalizaci přínosů vesmíru pro společnost a hospodářství EU, podporu konkurenceschopného a inovativního evropského kosmického odvětví, posílení strategické autonomie Evropy v přístupu do vesmíru a jeho využívání ve stabilním a bezpečném prostředí a na posílení úlohy Evropy jako globálního aktéra a podporu mezinárodní spolupráce. Důvodem přijetí nové strategie je důležitý význam kosmického odvětví pro Unii a potřeba přizpůsobit evropské kosmické odvětví rychle se měnícímu globálnímu prostředí. Plně integrovaný kosmický program tak bude sdružovat veškerou činnost Unie v této velmi strategické oblasti, čímž se zajistí soudržný rámec pro budoucí investice a dosáhne se lepšího zviditelnění a flexibility. Proto jsem novou strategii podpořil svým hlasem v dubnu na plenárním zasedání EP. Vesmír může hrát v budoucnu velmi klíčovou úlohu při efektivním řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj, ochrana hranic, námořní dohled a především bezpečnost občanů Unie.

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

Dnes jsme hlasovali o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. V souladu s tím, jak jsem o návrhu hlasoval v minulosti, jsem byl proti jeho přijetí. Nesouhlasím se současným zněním zejména článku 13 (v textu nyní článku 17), ale i článku 11 (článku 15). I když se v textu dnes přijatého návrhu slovo filtr nevyskytuje, je podle mého názoru reálné předpokládat, že pro aplikaci článku 13 budou v praxi používány. Aby se předcházelo sporům o autorská práva, může docházet k nepřiměřenému omezování zveřejňování obsahu a případně i chybnému smazání naprosto legálního obsahu. Nelze stoprocentně technicky vyřešit, aby k této chybě nedošlo. Obávám se toho, že ve svém důsledku to povede i k omezování tvorby a kreativního obsahu na internetu. Právní nejistotu a možnost roztříštěného výkladu vyvolávají i některé formulace obou článků. Ty mohou být ve členských státech vykládány rozdílně a fragmentovat digitální vnitřní trh. Článek 11 se týká ochrany tiskových publikací v souvislosti s užitím online. Podle mého názoru dostatečně nezohledňuje digitální model konzumace zpráv na internetu. Svoboda internetu je pro mne zásadní hodnota. Internet je prostor svobody a s jeho necitlivým omezováním, byť s dobrým úmyslem, se nemohu ztotožnit.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par augstākās izglītības reformu Baltkrievijā  
- P8_DCL(2016)0122 - Zaudējis spēku  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 74 - 22-02-2017

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija