• Péter   NIEDERMÜLLER  

Péter NIEDERMÜLLER : Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) - 8. sasaukums 

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par cīņu pret naidu un ekstrēmismu tiešsaistē  
- P8_DCL(2016)0077 - Zaudējis spēku  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 143 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par šifrēšanu  
- P8_DCL(2016)0073 - Zaudējis spēku  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 56 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par segregācijas izskaušanu skolās  
- P8_DCL(2015)0060 - Zaudējis spēku  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Parakstītāju skaits : 79 - 15-01-2016
Rakstiska deklarācija par autismu  
- P8_DCL(2015)0018 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Nicola CAPUTO , Enrico GASBARRA , Miriam DALLI , Marian-Jean MARINESCU , Ivan JAKOVČIĆ , Renata BRIANO , Péter NIEDERMÜLLER , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Daniel BUDA , Barbara KAPPEL , Lampros FOUNTOULIS , Milan ZVER , Ivo VAJGL , Tibor SZANYI , Kostas CHRYSOGONOS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Biljana BORZAN , Marek PLURA , José BLANCO LÓPEZ , Ivan ŠTEFANEC , Dubravka ŠUICA , Eleftherios SYNADINOS , Demetris PAPADAKIS , Igor ŠOLTES , Eduard KUKAN , Eva KAILI , Momchil NEKOV , Marlene MIZZI , Laurenţiu REBEGA , Mara BIZZOTTO , Georgios EPITIDEIOS  
Sākuma datums : 27-04-2015
Zaudē spēku : 27-07-2015
Pieņemts (datums) : 27-07-2015
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2015)09-07(ANN03)
Parakstītāju skaits : 418 - 28-07-2015