Henna VIRKKUNEN : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kansallinen Kokoomus (Somija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Aizstājēja 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem  
- TRAN_AD(2018)625453 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”  
- TRAN_AD(2018)625455 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties  
- ITRE_AD(2018)622172 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonizētu datu brīvai apritei Eiropas Savienībā  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) FI  
 

Neuvottelijana olen tyytyväinen saavuttamaamme sopuun Verkkojen Eurooppa -ohjelman (CEF) jatkosta. Ohjelman kokonaisbudjetiksi vuosiksi 2021–27 ehdotetaan nyt lähes 44 miljardia euroa, jolla tuetaan rajat ylittävää liikenne-, energia- ja digitaalista infrastruktuuria. Euroopan kilpailukyvyn ja sisämarkkinoiden toiminnan vauhdittamiseksi on erittäin tärkeää, että meillä on nykyaikainen ja hyvässä kunnossa oleva infrastruktuuri ja että yhteydet toimivat myös jäsenvaltioiden välillä.
Ohjelmassa painotetaan erityisesti ilmastonmuutosta. 60 prosenttia rahoituksesta on määrä ohjata sitä torjuviin hankkeisiin. Liikennerahoituksessa tämä tarkoittaa erityisesti ratahankkeiden tukemista, sillä raideliikenne aiheuttaa vain prosentin liikenteen päästöistä. Kotimaassani Suomessa maan halki kulkeva päärata pääsee nyt Rail Baltican jatkona EU-rahoituksen piiriin.
Energian osalta ohjelmalla rahoitetaan keskeisiä rajat ylittäviä sähköverkkoja ja jäsenmaiden yhteisiä uusiutuvan energian hankkeita. Uusiutuvan energian määrä kasvaa koko ajan Euroopan alueella ja maiden rajat ylittävät siirtoyhteydet ovat erittäin tärkeitä verkon tasapainottamiseksi. Digitaalisen infrastruktuurin puolella tukea ohjataan muun muassa merikaapeleihin ja pääväylien varrella oleviin 5G-yhteyksiin.
Tällä kaudella tavoitteena on myös vauhdittaa hankkeita, joissa yhdistetään puhdasta energiaa, liikennettä ja digitaalisuutta. Synergiahyötyjä saamme tukemalla esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuuria, autonomista liikennettä, energian varastointia ja älykkäitä verkkoja.
Ohjelman rahoituksesta sovitaan lopullisesti vasta EU:n seitsenvuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa. Toivon, että Suomi neuvoston puheenjohtajamaana johtaa neuvotteluja siten, että rahoitus saadaan vahvistettua mahdollisimman pian ja tärkeät infrastruktuurihankkeet pääsevät käynnistymään ajallaan.

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) FI  
 

Luonnonvarojen järkevämpi käyttö on ollut yksi tämän vaalikauden pääprioriteeteista. Erityisesti muovien osalta kiertotalouden periaatteet ovat lähteneet etenemään hyvin EU:n yhteisen muovistrategian kautta.
Muovien käyttöä on tärkeää miettiä uudelleen, sillä tällä hetkellä noin 95:tä prosenttia maailman muovista käytetään vain kerran ja heitetään pois. Iso osa siitä päätyy luontoon ja mereen: maailman merien roskista 85 prosenttia on muovia eri muodoissa. Ja sen hajoamiseen menee satoja vuosia. Muovijätteen kierrätyspotentiaalin jättäminen suurimmaksi osaksi hyödyntämättä vaurioittaa ympäristön lisäksi myös kilpailukykyä. Heitämme jatkuvasti resursseja hukkaan.
Nyt hyväksytty kertakäyttömuovidirektiivi on hyvä konkreettinen esimerkki kiertotalouden toimesta, jolla voidaan vaikuttaa positiivisesti sekä ympäristöön että talouteen. Direktiivi kieltää ainoastaan tuotteet, joille löytyy jo markkinoilta korvaava, ympäristön kannalta kestävämmin valmistettu tuote. Lisäksi direktiivillä rajoitetaan muiden Euroopan rannoille päätyvien kertakäyttömuovituotteiden käyttöä. Samalla kannustetaan vaihtoehtoisten kestävien tuotteiden kehittelyyn.
Kotimaassani Suomessa metsäteollisuuden sivuvirtoja hyödynnetään jo nyt raaka-aineena useille biopohjaisille tuotteille ja pakkauksille, joilla voidaan korvata muovia kestävästi ja turvallisesti. Ala kasvaa lupaavasti. Tähän kehitystyöhön on kannustettava edelleen myös Euroopan tasolla. On tärkeää tukea biohajoavuuteen liittyvää tutkimusta ja yhteisen eurooppalaisen biohajoavuusstandardin luomista.

Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) FI  
 

Kellojen siirtely voidaan vihdoin jättää historiaan. Perusteita erillisille kesä- ja talviajoille ei enää ole. Tutkimustieto kellojen siirtelyn terveysvaikutuksista on lisääntynyt ja alkuperäinen tavoite energian säästämiseksi on osoittautunut tarpeettomaksi. Energiatehokkuus on lisääntynyt huomattavasti vuosien varrella.
Myös kansalaiset ovat tästä samaa mieltä. EU-komissio järjesti viime kesänä kellojen siirrosta kansalaiskyselyn, johon tuli ennätykselliset 4,6 miljoonaa vastausta. Kyselyyn vastanneista kansalaisista 84 prosenttia katsoi, että kellojen siirtelystä olisi luovuttava. Olen samaa mieltä.
Useissa jäsenmaissa kansalaiset ovat jo aiemmin aktivoituneet tekemään kellojen siirrosta luopumisesta kansalaisaloitteita. Näin myös kotimaassani Suomessa, jossa eduskunta on hyväksynyt kansalaisaloitteen aiheesta.
Vaikka jäsenmailla on nytkin oikeus päättää itse, mihin aikavyöhykkeeseen kuuluvat, on koordinointi tässä yhteydessä tarpeen, sillä osa jäsenmaista suunnittelee ottavansa kesäajan pysyväksi ajaksi ja osa talviajan. Riittävä eheys aikavyöhykkeiden suhteen on syytä varmistaa. Tämän vuoksi kannatan koordinointimekanismia, jotta jäsenmaat voivat yhdessä komission kanssa huolehtia, että uusiin aikavyöhykkeisiin siirrytään ongelmitta. Koordinoidun lopputuloksen takaamiseksi on myös perusteltua, että siirtymää pidennetään vuoteen 2021.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par aviācijas drošību un par militāro lidmašīnu lidojumu bīstamību  
- P8_DCL(2015)0052 - Zaudējis spēku  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 106 - 06-01-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti