Marc JOULAUD : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Reģionālās attīstības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū  
- CULT_AD(2017)595591 -  
-
CULT 
ATZINUMS par finansējuma pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā  
- REGI_AD(2016)580519 -  
-
REGI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāju attiecībā uz vienošanos  
- REGI_AD(2018)625450 -  
-
REGI 
ATZINUMS par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu  
- REGI_AD(2015)567811 -  
-
REGI 
ATZINUMS par virzību uz atjaunotu vienprātību par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu: ES rīcības plāns  
- CULT_AD(2015)544344 -  
-
CULT 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Ignazio Corrao relatif au protocole à l’accord UE-Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le système «Eurodac». Le rapport vise à étendre au Danemark l’application des dispositions du règlement qui permet aux autorités répressives de consulter Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions graves pénales. Par ailleurs, cette extension permettrait aux autorités répressives de tous les autres États participants, qu’il s’agisse d’autres États membres de l’Union ou de pays associés, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par le Danemark et conservées dans la base de données Eurodac.
Je me félicite de l’adoption de ce rapport.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Dan Nica relatif à l’établissement du programme-cadre « Horizon Europe ». Ce texte majeur instaure le programme de recherche et d’innovation «Horizon Europe» qui succédera à «Horizon 2020» pour la période 2021-2027. Le texte propose de doter Horizon Europe de 120 milliards d’euros pour cette période.
Ce nouveau programme a pour ambition de soutenir la création, la diffusion et le transfert de connaissances et de technologies de haute qualité dans l’Union, de renforcer l’impact de la recherche et de l’innovation sur la résolution de problématiques mondiales (y compris les objectifs du développement durable et le changement climatique) et sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union. Il vise à favoriser l’adoption de solutions innovantes et durables dans l’industrie et la société de l’Union afin de créer des emplois et de stimuler la croissance économique et la compétitivité industrielle. Il contribuera à atteindre un objectif global d’investissement de 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le développement, tout en permettant plus étroitement aux PME de participer.
Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Christian Ehler relatif au programme d’exécution du programme-cadre «Horizon Europe». Le texte décline les objectifs opérationnels du programme «Horizon Europe», tels que connecter et développer les infrastructures de recherche partout dans l’espace européen de la recherche et faciliter un accès élargi, notamment virtuel, à celles-ci, ou encore attirer, former et retenir des chercheurs et des innovateurs de l’Union et internationaux, y compris par la mobilité des chercheurs. Il précise les modalités d’organisation des organes qui accompagneront la mise en œuvre d’Horizon Europe, par exemple le Conseil européen de la Recherche (CER) et le Conseil européen de l’Innovation (CEI).
Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija