Renaud MUSELIER : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

  • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
  • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (B8-0676/2017, B8-0677/2017) FR  
 

J'ai voté en faveur du projet de résolution. Je me réjouis de l'avancement des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, notamment autour de la question des droits des citoyens, du volet financier et de la situation géographique de l'Irlande. Nous pouvons désormais entamer le deuxième volet des négociations, toujours dans l'optique de trouver un terrain d'entente qui soit favorable aux deux parties.

Ieteikumu projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (B8-0660/2017) FR  
 

Chaque année, 3 100 milliards d'euros sont perdus en raison de l'évasion et des évitements fiscaux. C'est considérable. Je me félicite donc de l'adoption d'un tel rapport car je souhaite vivement que les acteurs de l'Union mettent tous leurs moyens disponibles pour lutter contre la fraude fiscale.

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (A8-0351/2017 - Michael Gahler) FR  
 

Chaque année, le Parlement européen établit un rapport d'initiative sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune. J'ai voté en faveur du texte. Le rapport alerte sur la menace terroriste toujours plus grandissante qui pèse sur notre continent car j’estime que le terrorisme est l’un des principaux défis en matière de sécurité intérieure de l'Union. Aussi, je pense que même si l'Union doit encore approfondir le partenariat transatlantique, il n'en demeure pas moins qu'elle doit se recentrer sur la création de ses propres capacités afin de répondre aux défis régionaux et internationaux qui ont des répercussions directes sur nos territoires.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību ar Eiropas transporta tīklu (TEN-T) atbalstīt reģionālo pieejamību  
- P8_DCL(2016)0129 - Zaudējis spēku  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 106 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par iemaņām un kvalifikāciju tūrisma nozarē  
- P8_DCL(2016)0039 - Zaudējis spēku  
Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 72 - 27-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija