Jérôme LAVRILLEUX : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Indépendant (Francija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Kanādu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 31-05-2016 : Lūgumrakstu komiteja
 • 25-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 31-05-2016 / 18-01-2017 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES  
- EMPL_AD(2017)599609 -  
-
EMPL 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā  
- FEMM_AD(2019)630469 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu  
- FEMM_AD(2018)628565 -  
-
FEMM 
NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums  
- FEMM_AD(2018)630515 -  
-
FEMM 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija