Angélique DELAHAYE : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par gada ziņojumu par konkurences politiku  
- AGRI_AD(2018)626781 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par pārtikas un lauksaimniecības nākotni  
- ENVI_AD(2018)618229 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu  
- ENVI_AD(2018)615396 -  
-
ENVI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) FR  
 

Si le fait de supprimer les changements d’heures saisonniers heure d’été/heure d’hiver au sein de l'Union européenne peut sembler être une bonne idée, celle-ci ne peut pas se faire dans n’importe quelles conditions. En effet, ce projet législatif laisse à chaque pays le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. De plus, la Commission européenne n’a mené aucune étude d’impact préalable. Devant le risque d’un manque de coordination entre les États membres qui déboucherait sur une usine à gaz, ainsi que les conséquences néfastes que cela pourrait avoir, j’ai voté contre ce rapport. Malheureusement, la majorité des députés européens l’ont soutenue. Ce texte constitue donc la position du Parlement pour les négociations avec le Conseil des ministres à venir.

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 

J’ai voté en faveur de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Il s’agit d’un grand pas en avant dans la régulation d’internet. Grâce à ce texte l’Union européenne va pouvoir protéger non seulement ses artistes et ses créateurs mais aussi des pans entiers de sa culture. L’Europe est capable de s’imposer face aux géants américains de l’internet. C’est une bonne nouvelle pour tous les Européens.

Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à aligner les obligations de communication d’information dans les différents domaines de la politique environnementale. Le but étant d’améliorer le fonctionnement de la législation.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par peldošo atkritumu plankumu starptautisku kartēšanu  
- P8_DCL(2016)0093 - Zaudējis spēku  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 86 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija kopīgi atbildes pasākumi Zikas vīrusam  
- P8_DCL(2016)0060 - Zaudējis spēku  
Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE  
Sākuma datums : 06-06-2016
Zaudē spēku : 06-09-2016
Parakstītāju skaits : 47 - 07-09-2016
Rakstiska deklarācija par nepārdotu, patēriņam vēl derīgu pārtikas produktu ziedošanu labdarības organizācijām  
- P8_DCL(2015)0061 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Pieņemts (datums) : 14-01-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Parakstītāju skaits : 388 - 15-01-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija