Mireille D'ORNANO : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 15-06-2015 / 02-10-2017 : Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” - Locekle
 • 03-10-2017 / 03-10-2017 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 03-10-2017 : Front national (Francija)
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Les Patriotes (Francija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 01-02-2017 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 23-10-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mercosur
 • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 27-07-2015 / 25-01-2017 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 25-01-2017 / 02-10-2017 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 02-10-2017 / 02-10-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 06-10-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 26-02-2018 / 01-05-2018 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ES biškopības nozares perspektīvām un izaicinājumiem  
- ENVI_AD(2017)609657 -  
-
ENVI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

J’ai voté contre le rapport relatif à l'accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark. Il s’agit en réalité d’un renforcement d’Eurojust. J’ai donc rejeté ce texte.

Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

J’ai voté pour le rapport relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il s’agit d’une modification des coordinations des différents systèmes de protection sociale dans l’intérêt des travailleurs. Il paraît légitime que l’État percevant les cotisations sociales soit également celui chargé de verser les prestations chômage, aussi m’a-t-il semblé nécessaire de voter en faveur de ce rapport.

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

J’ai voté pour le rapport relatif aux normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs. Dans le cadre des objectifs fixés par l’accord de Paris, il convient de réglementer les performances standard du secteur autoroutier afin de parvenir à la réduction des émissions de CO2. En tenant compte des innovations technologiques récentes, ce rapport actualise les exigences techniques applicables à l’industrie automobile. Ces ajustements techniques justifient mon vote positif.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par augļmušu Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Zaudējis spēku  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 16 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par atbalstu Eiropas labības nozarei  
- P8_DCL(2016)0132 - Zaudējis spēku  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 21 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Zaudējis spēku  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 16 - 13-03-2017

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija