Bernard MONOT : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 15-06-2015 / 28-05-2018 : Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” - Loceklis
 • 29-05-2018 / 01-07-2019 : Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 05-06-2018 : Front national (Francija)
 • 06-06-2018 / 01-07-2019 : Debout la France (Francija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Budžeta komiteja
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Budžeta komiteja
 • 27-07-2015 / 29-05-2018 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 29-05-2018 : Budžeta komiteja
 • 14-03-2018 / 29-05-2018 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos
 • 13-06-2018 / 23-10-2018 : Budžeta komiteja
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai  
- ECON_AD(2018)615441 -  
-
ECON 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Grozījumi Parlamenta Reglamentā (A8-0462/2018 - Richard Corbett) FR  
 

contre : Si le destinataire ne répond pas à une grande interpellation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle lui a été transmise, l'interpellation est inscrite, à la demande de son auteur, au projet définitif d'ordre du jour du Parlement.

Savienības Muitas kodekss: Campione d'Italia pašvaldības teritorijas un Lugāno ezera Itālijas teritoriālo ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) FR  
 

Pour: cette adoption permet une meilleure protection des consommateurs.

Noteikumi par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) FR  
 

pour : considérant l'urgence, ces paiements sont essentiels pour soutenir le développement rural.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija