Antanas GUOGA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis
 • 05-10-2016 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Lietuva)
 • 10-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Lietuva)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 03-10-2016 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 14-07-2014 / 04-10-2016 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 05-10-2016 / 18-01-2017 : Juridiskā komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Juridiskā komiteja
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko iekšējā tirgū novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
ATZINUMS par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošanu  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija EN  
 

. ‒ I voted in favour regarding the text update of the European Parliament’s Rules of Procedure, Rule 32(5) regarding ‘Establishment and dissolution of political groups’.

Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EN  
 

. ‒ I voted in favour. The negotiations on an agreement between the European Union and Denmark on the modalities of the participation by Denmark in the procedure for comparison and data transmission for law enforcement purposes foreseen in Chapter VI of the ‘recast’ Eurodac Regulation have been finalised and an Agreement in the form of a Protocol to the abovementioned Agreement of 8 March 2006, extending the application of the Agreement of 8 March 2006 to law enforcement, was initialled.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the report. It is the biggest research framework programme worldwide for the period 2021—2027, tackling major challenges such as digitisation, health, including paediatric cancer, climate change and industrial transformation processes.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par profesionālu sportistu darba tiesībām  
- P8_DCL(2016)0096 - Zaudējis spēku  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 104 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par digitālo tehnoloģiju potenciālu labākai un plašākai zināšanu pieejamībai  
- P8_DCL(2016)0085 - Zaudējis spēku  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 81 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par atbalstu invalīdiem piemērotu tualešu īpatsvara palielināšanai ES  
- P8_DCL(2016)0044 - Zaudējis spēku  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 124 - 28-07-2016

Deklarācijas