Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
 • Loceklis
 • Lietuva Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Dzimšanas gads: 1963. gada 16. maijs, Vilnius

Uzstāšanās plenārsēdēs

233

  Cambodia, notably the case of Kem Sokha

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4.3)

Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

ES un ASV attiecību stāvoklis (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu neatzīšanu (debates)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Krievija, jo īpaši politieslodzītā Oļega Sencova lieta

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (debates)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

7

ZIŅOJUMS par kohēzijas politiku un aprites ekonomiku

REGI
23-05-2018 A8-0184/2018

ZIŅOJUMS par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

ZIŅOJUMS par ES stratēģisko komunikāciju pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai

AFET
14-10-2016 A8-0290/2016

ZIŅOJUMS par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu

AFET
19-06-2015 A8-0194/2015

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

7

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

ATZINUMS par sieviešu tiesībām Austrumu partnerības valstīs

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

ATZINUMS par ES stratēģiju attiecībā uz sašķidrinātu dabasgāzi un gāzes uzglabāšanu

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

ATZINUMS par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

ATZINUMS par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

331

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestiem

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par autonomo ieroču sistēmām

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Rezolūcijas priekšlikums par autonomo ieroču sistēmām

05-09-2018 B8-0355/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Somāliju

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

1

Rakstiskas deklarācijas

8

Rakstiska deklarācija par holokausta upuru piemiņu un atbalstu Babijaras holokausta memoriāla izveidei

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Zaudējis spēku

Detalizēti

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 135 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību ar Eiropas transporta tīklu (TEN-T) atbalstīt reģionālo pieejamību

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Zaudējis spēku

Detalizēti

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 106 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par Eiropas strukturālo un investīciju fondu pieejamības reģionālajām un vietējām iestādēm veicināšanu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Zaudējis spēku

Detalizēti

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 58 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par cauruļvada Nord Stream jaudas dubultošanu

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Zaudējis spēku

Detalizēti

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 182 - 08-06-2016

Rakstiska deklarācija par orgānu ziedošanu

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Zaudējis spēku

Detalizēti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 113 - 08-06-2016

Rakstiska deklarācija par aviācijas drošību un par militāro lidmašīnu lidojumu bīstamību

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 106 - 06-01-2016

Rakstiska deklarācija par izmēģinājumu ar dzīvniekiem izbeigšanu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 60 - 08-12-2015

Rakstiska deklarācija par ES palīdzības nonākšanu pie teroristu organizācijām

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Zaudējis spēku

Detalizēti

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Sākuma datums : 09-02-2015
Zaudē spēku : 09-05-2015
Parakstītāju skaits : 65 - 11-05-2015

Rakstiski jautājumi

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Komisija

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Padome

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Komisija

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Komisija

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Komisija

  VP/HR - Syrian security official in Italy despite EU sanctions

19-03-2018 E-001661/2018 Komisija

AP/PV: sankciju piemērošana Krievijai

12-03-2018 E-001509/2018 Komisija

Mutiski jautājumi

27

Padomes LGBTI vadlīniju īstenošana attiecībā uz situāciju Čečenijā

25-06-2018 O-000072/2018 Komisija

ES aizliegums pārvietot savvaļas cirka dzīvniekus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Plaša interpelācija - turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Cilvēku tirdzniecība

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija

VP/HR - plašsaziņas līdzekļu brīvība Gruzijā: "Rustavi 2" lieta

08-03-2017 O-000015/2017 Komisija

ES aizliegums pārvietot savvaļas cirka dzīvniekus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Bērnu migrantu pazušanas problēmas risināšana Eiropā

03-02-2017 O-000009/2017 Komisija

Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm

14-11-2016 O-000139/2016 Komisija

Interpelācijas

3

VP/HR - ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem palīdzības organizācijās

21-03-2018 G-000003/2018 Komisija

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Komisija

Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

198

 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.

 

ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

The Schengen zone sees 400 million crossings each year of EU citizens and 200 million crossings of non-EU citizens. While the EU’s visa-free policy allows around 1.4 billion people in 60 countries worldwide to travel easily into the Union, there is a missing layer of information to track third party nationals who enter from one of the aforementioned 60 countries. As a result, the Commission proposed the creation of the ETIAS that will identify any risks associated with any visa-free traveller to the Schengen zone. I voted in favour of this report on the proposal because we need to maintain the EU’s reputation of being a tourist destination while taking measures to ensure the safety of all other tourists and citizens living and working in the EU. Similar systems are already in place in the USA, Australia and others and are a common sight. I believe the ETIAS necessary to strengthen border management and enhance internal security.

 

Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

The human rights situation in Venezuela has deteriorated since 2014 and has seen inflation rise to, by the end of 2018, over 13 000%. The Venezuelan Government has refused to acknowledge its country’s plight on the international stage and, in many cases, the government is directly responsible for the crimes occurring in the country. Parliament recently completed an ad hoc mission to Venezuela to assess the situation on the ground and was deeply shocked and alarmed. I voted in favour of this motion for a resolution on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela because the influx of refugees to border countries like Colombia constitutes a crisis and because the Venezuelan Government must be held accountable for its crimes against humanity. The people of Venezuela are calling out for help and the international community must be alerted to their situation.

 

Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (B8-0314/2018)

05-07-2018

Because of recent events surrounding the migrant crisis in the European Union, some NGOs providing humanitarian assistance to migrants have had criminal action taken against them under the Facilitation Directive. Under the current directive, Member States are required to bring criminal proceedings against any instance of irregular or illegal entry into their waters and this is concerning. I voted in favour of this resolution to amend the directive to make NGOs and those providing humanitarian assistance immune from any prosecution to ensure that help can be freely provided to all migrants. Actors engaging in humanitarian assistance are providing support to national governments by making sure assistance is provided to those in need. The resolution also urges the Commission to adopt guidelines for states that specify which forms of facilitation will and will not be prosecuted.

 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (B8-0305/2018)

05-07-2018

Almost two years ago, the EU and the USA officially adopted the Privacy Shield mechanisms designed to facilitate the transfer of personal data to a third country. However, the Commission recently found that the data protections outlined in the agreement were inadequate for EU citizens. Shortcomings included the protection falling short of what is required by Union law, suggesting that the data transfer between European companies and the US should be suspended until the US is in full compliance with the protection rules. I voted in favour of this resolution because I believe the US has not complied in good faith with this agreement and EU citizens deserve a higher level of protection for their personal data. Parliament is prepared to ask for permission for data transfer to be withdrawn completely if the US does not comply fully with the regulations.

 

Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

04-07-2018

. ‒ The Structural Reform Support Programme is designed to provide support to Member States for institutional, administrative and growth-enhancing reforms. This is a vitally important programme for states that require the financial benefit of this programme in order to implement their reforms. This report adds a textually short but politically important addition to the programme’s text about countries wishing to join the euro area, which I believe is important because some countries have fallen behind in progress made towards this goal in recent years. This structural support programme must remain open and available to all Member States and must include a provision that money given from this programme is done to help prepare said country for entry into the euro area.

 

Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (A8-0177/2018 - László Tőkés)

04-07-2018

. ‒ Armenia has been fighting for accession to the European Union for years and recently was given a path to accession by the Council. This proposed partnership agreement between the EU, Armenia and the European Atomic Energy Community, known as CEPA, was negotiated between 2015 and 2017 and had the full support of Armenia and the Commission. Armenia benefited economically from CEPA, due largely in part to 27% of Armenia’s exports going to the EU, making the EU their largest trading partner. Armenia, because of CEPA, has agreed to push policies for greater transparency and market access for EU products. I voted in favour of this resolution because I believe strongly that Armenia should be able to continue the process of further integrating with the EU and that the conclusion of CEPA shows that a partnership with Armenia can be a success.

 

Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu (A8-0185/2018 - Norica Nicolai)

04-07-2018

The new comprehensive agreement between the European Union and Azerbaijan should advance the interests of the EU in the Western Balkans as well as promote its values such as rule of law and democracy. The EU is Azerbaijan’s largest export market, accounting for over 48% of its total trade, but since Azerbaijan is not a member of the TWO, tariff and non-tariff barriers hamper trade between the two entities. Azerbaijan has also made strides to reform its government and democracy in order to align itself with the EU’s values, however it still has a long way to go. This document recommends areas of cooperation including core values, commitment to conflict resolution, political dialogue, and trade. Any future agreement must ensure that fundamental freedoms are respected/

 

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

04-07-2018

„Mobilumo paketo“ dokumentų rinkinys yra ypač svarbus ir aktualus Lietuvos bei visos Europos Sąjungos vežėjams.
Mes turime užtikrinti, kad Europos Sąjungos bendra rinka kelių transporto sektoriuje būtų efektyvi, įmonėms būtų mažinama biurokratinė našta, o darbuotojams – užtikrintos tinkamos sąlygos bei sąžiningi atlyginimai.
Dėl to, po priimtų pakeitimų Europos Parlamento transporto komitete, aš remiu šią komandiruojamų darbuotojų direktyvą.
Norėčiau pabrėžti, man svarbu, kad yra pasiektas kompromisas, kuris atitinka mano šalies, Lietuvos vežėjų interesus, ir kad buvo padaryta išimtis netaikyti komandiruojamų nuostatų tarptautiniam transportui.
Tokiu būdu bus užtikrinta, kad nesukursime neproporcingos biurokratinės naštos mažiems vežėjams, mažoms ir vidutinėms bendrovėms, o tai leis ir toliau garantuoti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, taip stiprinant bendrą Europos Sąjungos vidaus rinką.

 

Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)

03-07-2018

The role of cities has been recognised in the European Union ever since the Maastricht Treaty established the European Committee of the Regions in 1994. Cities are the closest level of governance to citizens and must be included in the policy-making process. I voted in favour of this report because while I believe that the Committee of the Regions provides an adequate platform for them to be involved in decisions, European cities play a large role in implementing EU policies, for instance on climate change and on cohesion, and thus deserve a greater role in the implementation of all relevant policies. The definition of a city can vary among Member States, but 70% of EU citizens live in areas classified as urban, putting cities at the forefront not only of policy implementation, but also of policy enforcement and assessment. This report recommends greater cooperation between the Council and member cities.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels